Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Français-Arménien occidental

 a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 


Mot Français - Ֆրանսերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել


1112 / 20872 mots
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Arménien occidental - ՀայերէնTranslittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
I n.m. (ար.)իններորդ գիրը ֆրանսերէն այբումենին, ձայնաւոր։innérort kire fransérén aïpouménin, Tzaïnavor
ici adv. (մկբ.)հոս։hos
icône n.f. (իգ.)սրբանկար։serpangar
ictère n.m. (ար.)հիւանդութիւն մը, դեղնութիւն։hivantoutioun me, téGhnoutioun
idéal n.m. (ար.)1) մտատիպար,
2) մտապատկեր։
1) medadibar,
2) medabadguér
idéal adj.m. (ար.ած.)1) գաղափարատիպ,
2) գաղափարային,
3) տեսային։
1) kaGhaparadib,
2) kaGhaparaïin,
3) déssaïin
idéale adj.f. (իգ.ած.)1) գաղափարատիպ,
2) գաղափարային,
3) տեսային։
1) kaGhaparadib,
2) kaGhaparaïin,
3) déssaïin
idéalement adv. (մկբ.)1) կատարելապէս,
2) երեւակայապէս։
1) gadarélabés,
2) yérévagaïabés
idéalisme n.m. (ար.)գաղափարապաշտութիւն։kaGhaparabachdoutioun
idéaliste n. (գ.)1) գաղափարապաշտ,
2) տեսլապաշտ։
1) kaGhaparabachd,
2) déslabachd
idéaliste adj. (ած.)1) գաղափարական,
2) տեսլական։
1) kaGhaparagan,
2) déslagan
idée n.f. (իգ.)գաղափար։kaGhapar
identifier v.tr. (ան.բայ)1) ինքնութիւնը հաստատել,
2) միաւորել, նոյնացնել։
1) inknoutioune hasdadél,
2) miavorél, nouïnaTsenél
identique adj. (ած.)1) նոյնօրինակ, նոյն,
2) միակ։
1) nouïnorinag, nouïn,
2) miag
identiquement adv. (մկբ.)նոյնօրէն, յար ու նման։nouïnorén, har ou neman
identité n.f. (իգ.)1) նոյնութիւն,
2) ինքնութիւն։
1) nouïnoutioun,
2) inknoutioun
idiome n.m. (ար.)1) լեզու,
2) բարբառ։
1) lézou,
2) parpaR
idiot n.m. (ար.)1) պակասամիտ,
2) ապուշ (այր)։
1) bagassamid,
2) abouch (aïr)
idiot adj.m. (ար.ած.)1) անմիտ,
2) ապուշ։
1) anmid,
2) abouch
idiote n.f. (իգ.)1) պակասամիտ,
2) ապուշ (կին)։
1) bagassamid,
2) abouch (guin)
idiote adj.f. (իգ.ած.)1) անմիտ,
2) ապուշ։
1) anmid,
2) abouch
idiotement adv. (մկբ.)ապուշաբար, ապուշի պէս։abouchapar, abouchi bés
idiotie n.f. (իգ.)1) պակասամտութիւն,
2) ապուշութիւն։
1) bagassamdoutioun,
2) abouchoutioun
idiotisme n.m. (ար.)յատկաբանութիւն։hadgapanoutioun
idoine adj. (ած.)1) յարմար,
2) յատուկ։
1) harmar,
2) hadoug
idolâtre n. (գ.)1) կռապաշտ,
2) դիցապաշտ։
1) gueRabachd,
2) tiTsabachd
idolâtre adj. (ած.)1) կռապաշտ,
2) երկրպագու։
1) gueRabachd,
2) yérgrbakou
idolâtrement adv. (մկբ.)կռապաշտապէս։gueRabachdabés
idolâtrer v.int. ou v.tr. (չ. բայ կամ ան.բայ)1) կուռք պաշտել,
2) պաշտել։
1) gouRk bachdél,
2) bachdél
idolâtrie n.f. (իգ.)1) կռապաշտութիւն,
2) չափազանց սէր։
1) gueRabachdoutioun,
2) TchapazanTs sér
idole n.f. (իգ.)1) կուռք,
2) պաշտուած անձ կամ բան։
1) gouRk,
2) bachdevaDz anTz gam pan
idylle n.f. (իգ.)1) հովուերգութիւն,
2) սիրային պատահար,
3) ներդաշնակութիւն։
1) hovvérkoutioun,
2) siraïin badahar,
3) nértachnagoutioun
if n.m. (ար.)ծառ մը՝ սմիղակ։DzaR me semiGhag
ignare adj. (ած.)1) տգէտ,
2) անուս։
1) dkéd,
2) anous
ignition n.f. (իգ.)1) այրում,
2) կիզում։
1) aïroum,
2) guizoum
ignoble adj. (ած.)1) անարգ,
2) անազնիւ։
1) anark,
2) anazniv
ignoblement adv. (մկբ.)անարգաբար։anarkapar
ignominie n.f. (իգ.)1) խաղքութիւն,
2) նշաւակութիւն։
1) KhaGhkoutioun,
2) nechavagoutioun
ignominieuse adj.f. (իգ.ած.)1) նախատալից,
2) խայտառակ։
1) naKhadaliTs,
2) KhaïdaRag
ignominieusement adv. (մկբ.)անարգաբար, խայտարակաբար։anarkapar, Khaïdaragapar
ignominieux adj.m. (ար.ած.)1) նախատալից,
2) խայտառակ։
1) naKhadaliTs,
2) KhaïdaRag
ignorance n.f. (իգ.)1) տգիտութիւն,
2) անգիտութիւն։
1) dkidoutioun,
2) ankidoutioun
ignorant n.m. (ար.)տգէտ, անգէտ այր։dkéd, ankéd aïr
ignorant adj.m. (ար.ած.)1) տգէտ,
2) անգէտ։
1) dkéd,
2) ankéd
ignorante n.f. (իգ.)տգէտ, անգէտ կին։dkéd, ankéd guin
ignorante adj.f. (իգ.ած.)1) տգէտ,
2) անգէտ։
1) dkéd,
2) ankéd
ignorer v.tr. (ան.բայ)1) չգիտնալ,
2) անգիտանալ։
1) Tchkidnal,
2) ankidanal
il pron. (դեր.)ան, անիկա։an, aniga
île n.f. (իգ.)կղզի։gueGhzi
illégal adj.m. (ար.ած.)ապօրինի։aborini
illégale adj.f. (իգ.ած.)ապօրինի։aborini
illégalement adv. (մկբ.)ապօրինաբար։aborinapar
illégalité n.f. (իգ.)ապօրինութիւն։aborinoutioun
illégitime adj. (ած.)1) ապօրինի,
2) անվաւեր,
3) անհարազատ։
1) aborini,
2) anvavér,
3) anharazad
illégitimement adv. (մկբ.)անիօրինապէս, անիրաւ կերպով։aniorinabés, anirav guérbov
illettré n.m. (ար.)1) անգրագէտ,
2) անուսում այր։
1) ankerakéd,
2) anoussoum aïr
illettré adj.m. (ար.ած.)1) անգրագէտ,
2) անուսում։
1) ankerakéd,
2) anoussoum
illettrée n.f. (իգ.)1) անգրագէտ,
2) անուսում կին։
1) ankerakéd,
2) anoussoum guin
illettrée adj.f. (իգ.ած.)1) անգրագէտ,
2) անուսում։
1) ankerakéd,
2) anoussoum
illicite adj. (ած.)1) արգիլեալ,
2) անվայել։
1) arkilial,
2) anvaïél
illicitement adv. (մկբ.)ապօրինապէս։aborinabés
illimité n.m. (ար.)անհունութիւն։anhounoutioun
illimité adj.m. (ար.ած.)1) անեզր,
2) անսահման։
1) anézer,
2) ansahman
illimitée adj.f. (իգ.ած.)1) անեզր,
2) անսահման։
1) anézer,
2) ansahman
illisible adj. (ած.)անընթեռնելի։anentéRnéli
illisiblement adv. (մկբ.)անընթեռնելի կերպով։anentéRnéli guérbov
illogiquement adv. (մկբ.)անտրամաբանօրէն։andramapanorén
illumination n.f. (իգ.)1) լուսաւորում,
2) լուսաւորութիւն։
1) loussavoroum,
2) loussavoroutioun
illuminer v.tr. (ան.բայ)լուսաւորել։loussavorél
illusion n.f. (իգ.)պատրանք։badrank
illusoire adj. (ած.)պատիր, խաբէական։badir, Khapéagan
illusoirement adv. (մկբ.)խաբէութեամբ, պատրանքով։Khapéoutiamp, badrankov
illustration n.f. (իգ.)1) փառաւորութիւն,
2) պատկերազարդում։
1) paRavoroutioun,
2) badguérazartoum
illustrer v.tr. (ան.բայ)1) փառաւորել,
2) պատկերազարդել,
3) մեկնել։
1) paRavorél,
2) badguérazartél,
3) méguenél
îlot n.m. (ար.)կղզեակ։gueGhziag
image n.f. (իգ.)1) պատկեր,
2) տիպ,
2) նմանութիւն։
1) badguér,
2) dib,
2) nemanoutioun
imaginable adj. (ած.)երեւակայելի։yérévagaïéli
imaginaire adj. (ած.)երեւակայական։yérévagahagan
imaginairement adv. (մկբ.)երեւակայապէս։yérévagaïabés
imaginatif adj.m. (ար.ած.)1) երեւակայող,
2) հնարագիւտ։
1) yérévagaïoGh,
2) henarakud
imagination n.f. (իգ.)երեւակայութիւն։yérévagaïoutioun
imaginative adj.f. (իգ.ած.)1) երեւակայող,
2) հնարագիւտ։
1) yérévagaïoGh,
2) henarakud
imaginer v.tr. ou v.int. (ան.բայ կամ չ. բայ)երեւակայել։yérévagaïél
imbécile n. (գ.)1) անխելք,
2) ապուշ,
3) տկարամիտ։
1) anKhélk,
2) abouch,
3) degaramid
imbécile adj. (ած.)1) անխելք,
2) ապուշ,
3) տկարամիտ։
1) anKhélk,
2) abouch,
3) degaramid
imbécilement adv. (մկբ.)անխելքօրէն, ապուշաբար։anKhélkorén, abouchapar
imbécilité n.f. (իգ.)1) անխելքութիւն,
2) ապուշութիւն։
1) anKhélkoutioun,
2) abouchoutioun
imberbe adj. (ած.)անմօրուս, մանուկ։anmorous, manoug
imbiber v.tr. (ան.բայ)թրջել։terTchél
imbroglio n.m. (ար.)1) խառնակութիւն,
2) շփոթութիւն։
1) KhaRnagoutioun,
2) chepotoutioun
imbu adj.m. (ար.ած.)1) տոգորեալ,
2) թաթախ։
1) dokorial,
2) tataKh
imbue adj.f. (իգ.ած.)1) տոգորեալ,
2) թաթախ։
1) dokorial,
2) tataKh
imbuvable adj. (ած.)1) անխմելի, անըմպելի,
2) անտանելի։
1) anKhméli, anembéli,
2) andanéli
imitateur n.m. (ար.)1) հետեւող,
2) նմանող։
1) hédévoGh,
2) nemanoGh
imitateur adj.m. (ար.ած.)նմանցնող, օրինակող։nemanTsenoGh, orinagoGh
imitation n.f. (իգ.)1) հետեւողութիւն,
2) նմանութիւն։
1) hédévoGhoutioun,
2) nemanoutioun
imitatrice n.f. (իգ.)հետեւող, նմանող կին։hédévoGh, nemanoGh guin
imitatrice adj.f. (իգ.ած.)1) նմանցնող,
2) օրինակող։
1) nemanTsenoGh,
2) orinagoGh
imiter v.tr. (ան.բայ)1) հետեւիլ,
2) նմանցնել։
1) hédévil,
2) nemanTsenél
immaculé adj.m. (ար.ած.)1) անբիծ,
2) անարատ։
1) anpiDz,
2) anarad
immaculée adj.f. (իգ.ած.)1) անբիծ,
2) անարատ։
1) anpiDz,
2) anarad
immangeable adj. (ած.)անուտելի։anoudéli
immanquablement adv. (մկբ.)անվրէպ, անշուշտ։anvréb, anchouchd
immatériel adj.m. (ար.ած.)1) աննիւթական,
2) աննիւթ։
1) annutagan,
2) annut
immatérielle adj.f. (իգ.ած.)1) աննիւթական,
2) աննիւթ։
1) annutagan,
2) annut
immatriculer v.tr. (ան.բայ)1) տետրակը անցընել,
2) արձանագրել։
1) dédrague anTsenél,
2) arTzanakerél
immédiat n.m. (ար.)ներկան։nérgan
immédiat adj.m. (ար.ած.)անմիջական։anmiTchagan
immédiate adj.f. (իգ.ած.)անմիջական։anmiTchagan
immédiatement adv. (մկբ.)1) անընդմիջաբար,
2) անմիջական։
1) anentmiTchapar,
2) anmiTchagan
immense adj. (ած.)1) անեզր,
2) անսահման,
3) անհուն։
1) anézer,
2) ansahman,
3) anhoun
immensément adv. (մկբ.)անհունապէս, անսահմանօրէն, յանչափս։anhounabés, ansahmanorén, hanTchaps
immensité n.f. (իգ.)1) անեզրութիւն,
2) անսահմանութիւն։
1) anézroutioun,
2) ansahmanoutioun
immérité adj.m. (ար.ած.)անարժան։anarjan
imméritée adj.f. (իգ.ած.)անարժան։anarjan
immersion n.f. (իգ.)1) ջրասուզութիւն,
2) ընկղմում։
1) Tcherassouzoutioun,
2) engGhmoum
immeuble n.m. (ար.)1) անշարժ ստացուածք,
2) շէնք,
3) կալուած։
1) ancharj esdaTsevaDzk,
2) chénk,
3) galvaDz
immeuble adj. (ած.)1) անշարժ (ստացուածք, շէնք),
2) կայուն,
3) հաստատուն։
1) ancharj (esdaTsevaDzk, chénk),
2) gaïoun,
3) hasdadoun
immigrer v.int. (չ. բայ)ներգաղթել։nérkaGhtél
imminent adj.m. (ար.ած.)1) մօտալուտ,
2) վերահաս։
1) modaloud,
2) vérahas
imminente adj.f. (իգ.ած.)1) մօտալուտ,
2) վերահաս։
1) modaloud,
2) vérahas
immiscer (s') v.int. (չ. բայ)1) քիթը մտցնել,
2) խառնուիլ։
1) kite medTsenél,
2) KhaRnevil
immixtion n.f. (իգ.)1) միջամտութիւն,
2) միջամխում։
1) miTchamdoutioun,
2) miTchamKhoum
immobile adj. (ած.)անշարժ։ancharj
immobilier n.m. (ար.)կալուածք։galvaDzk
immobilier adj.m. (ար.ած.)1) անշարժ կալուածի
2) շէնքի, շինութեան յատուկ։
1) ancharj galvaDzi
2) chénki, chinoutian hadoug
immobilière adj.f. (իգ.ած.)1) անշարժ կալուածի
2) շէնքի, շինութեան յատուկ։
1) ancharj galvaDzi
2) chénki, chinoutian hadoug
immobiliser v.tr. (ան.բայ)անշարժացնել։ancharjaTsenél
immobilité n.f. (իգ.)անշարժութիւն։ancharjoutioun
immodéré adj.m. (ար.ած.)չափազանցեալ։TchapazanTsial
immodérée adj.f. (իգ.ած.)չափազանցեալ։TchapazanTsial
immodérément adv. (մկբ.)1) անչափ,
2) անժուժաբար։
1) anTchap,
2) anjoujapar
immodestement adv. (մկբ.)անհամեստութեամբ, լկտիօրէն։anhamésdoutiamp, legdiorén
immoler v.tr. (ան.բայ)1) զոհել,
2) պատարագել,
2) սպաննել։
1) zohél,
2) badarakél,
2) esbannél
immonde adj. (ած.)1) զազիր,
2) պիղծ։
1) zazir,
2) biGhDz
immondice n.f. (իգ.)1) պղծութիւն,
2) աղտեղութիւն։
1) beGhDzoutioun,
2) aGhdéGhoutioun
immoral adj.m. (ար.ած.)անբարոյական։anparoïagan
immorale adj.f. (իգ.ած. )անբարոյական։anparoïagan
immoralement adv. (մկբ.)անբարոյապէս։anparoïabés
immoralité n.f. (իգ.)անբարոյութիւն։anparouïoutioun
immortaliser v.tr. (ան.բայ)անմահացնել։anmahaTsenél
immortalité n.f. (իգ.)անմահութիւն։anmahoutioun
immortel n.m. (ար.)1) աստուած,
2) կաճառի անդամ։
1) asdevaDz,
2) gaDjaRi antam
immortel adj.m. (ար.ած.)1) անմահ,
2) անմահական,
3) յաւերժական։
1) anmah,
2) anmahagan,
3) havérjagan
immortelle n.f. (իգ.)1) կաժառի անդամուհի,
2) ծաղիկ մը՝ անթառամ, անմեռուկ։
1) gajaRi antamouhi,
2) DzaGhig me antaRam, anméRoug
immortelle adj.f. (իգ.ած.)1) անմահ,
2) անմահական,
3) յաւերժական։
1) anmah,
2) anmahagan,
3) havérjagan
immuable adj. (ած.)1) անփոփոխ,
2) անյեղլի։
1) anpopoKh,
2) anhéGhli
immuablement adv. (մկբ.)անփոփոխ կերպով։anpopoKh guérbov
immunité n.f. (իգ.)1) ապահարկութիւն,
2) զերծանում։
1) abahargoutioun,
2) zérDzanoum
impair n.m. (ար.)ձախաւերութիւն։TzaKhavéroutioun
impair adj.m. (ար.ած.)անզոյգ։anzouïk
impaire adj.f. (իգ.ած.)անզոյգ։anzouïk
imparfait n.m. (ար.)անկատար (բայի ժամանակ)։angadar (païi jamanag)
imparfait adj.m. (ար.ած.)1) անկատար,
2) չաւարտած։
1) angadar,
2) TchavardaDz
imparfaite adj.f. (իգ.ած.)1) անկատար,
2) չաւարտած։
1) angadar,
2) TchavardaDz
impartial adj.m. (ար.ած.)անկողմնակալ։angoGhmnagal
impartiale adj.f. (իգ.ած.)անկողմնակալ։angoGhmnagal
impartialement adv. (մկբ.)անկողմնակցաբար։angoGhmnagTsapar
impartialité n.f. (իգ.)անկողմնակալութիւն։angoGhmnagaloutioun
impasse n.f. (իգ.)1) անել (փողոց),
2) անլոյծ (կացութիւն)։
1) anél (poGhoTs),
2) anlouïDz (gaTsoutioun)
impassible adj. (ած.)1) անայլայլ,
2) անաչառ։
1) anaïlaïl,
2) anaTchaR
impatiemment adv. (մկբ.)անհամբերութեամբ, սրտնեղութեամբ։anhampéroutiamp, serdnéGhoutiamp
impatience n.f. (իգ.)անհամբերութիւն։anhampéroutioun
impatient adj.m. (ար.ած.)անհամբեր։anhampér
impatiente adj.f. (իգ.ած.)անհամբեր։anhampér
impatienter v.tr. (ան.բայ)անհամբեր դարձնել։anhampér tarTznél
impératif n.m. (ար.)1) հրամայական (բայի եղանակ),
2) անհրաժեշտիւթիւն։
1) heramahagan (païi yéGhanag),
2) anherajéchdutioun
impératif adj.m. (ար.ած.)1) հրամայական,
2) իբր պատուէր։
1) heramahagan,
2) iper badvér
impérative adj.f. (իգ.ած.)1) հրամայական,
2) իբր պատուէր։
1) heramahagan,
2) iper badvér
impératrice n.f. (իգ.)կայսրուհի։gaïsrouhi
imperfection n.f. (իգ.)անկատարութիւն։angadaroutioun
impérial adj.m. (ար.ած.)կայսերական։gaïséragan
impériale adj.f. (իգ.ած.)կայսերական։gaïséragan
impérialement adv. (մկբ.)կայսերապէս։gaïsérabés
impérialisme n.m. (ար.)կայսերապաշտութիւն։gaïsérabachdoutioun
impérieuse adj.f. (իգ.ած.)1) ստիպողական,
2) գոռոզ,
3) սէգ։
1) esdiboGhagan,
2) koRoz,
3) sék
impérieusement adv. (մկբ.)1) ճոխաբար, իշխանաբար,
2) անհրաժեստ, անպատճառ կերպով։
1) DjoKhapar, ichKhanapar,
2) anhrajésd, anbadDjaR guérbov
impérieux adj.m. (ար.ած.)1) ստիպողական,
2) գոռոզ,
3) սէգ։
1) esdiboGhagan,
2) koRoz,
3) sék
imperméable adj. (ած.)1) անթափանց,
2) անջրանցիկ։
1) antapanTs,
2) anTchranTsig
impersonnel n.m. (ար.)անանձնական (անդէմ բայ)։ananTznagan (antém pa)
impersonnel adj.m. (ար.ած.)1) անանձնական,
2) անդէմ,
3) դիմազուրկ։
1) ananTznagan,
2) antém,
3) timazourg
impersonnelle adj.f. (իգ.ած.)1) անանձնական,
2) անդէմ,
3) դիմազուրկ։
1) ananTznagan,
2) antém,
3) timazourg
impersonnellement adv. (մկբ.)1) անանձնաւորաբար,
2) դիմազրկաբար։
1) ananTznavorapar,
2) timazrgapar
impertinemment adv. (մկբ.)1) անպատեհաբար,
2) դիմազրկաբար։
1) anbadéhapar,
2) timazrgapar
impertinence n.f. (իգ.)1) անպատկառութիւն,
2) նախատինք։
1) anbadgaRoutioun,
2) naKhadink
impertinent n.m. (ար.)անպատկառ մարդ։anbadgaR mart
impertinent adj.m. (ար.ած.)1) անպատկառ,
2) նախատող։
1) anbadgaR,
2) naKhadoGh
impertinent n.f. (իգ.)անպատկառ կին։anbadgaR guin
impertinente adj.f. (իգ.ած.)1) անպատկառ,
2) նախատող։
1) anbadgaR,
2) naKhadoGh
impétueuse adj.f. (իգ.ած.)1) բուռն,
2) անզուսպ։
1) pouRn,
2) anzousb
impétueux adj.m. (ար.ած.)1) բուռն,
2) անզուսպ։
1) pouRn,
2) anzousb
impie adj. (ած.)1) ամբարիշտ,
2) անկրօն։
1) amparichd,
2) angron
impiété n.f. (իգ.)1) ամբարշտութիւն,
2) անկրօնութիւն։
1) amparchdoutioun,
2) angronoutioun
impitoyable adj. (ած.)1) անգութ,
2) անողորմ։
1) ankout,
2) anoGhorm
impitoyablement adv. (մկբ.)անողորմ, անգորով, չարաչար։anoGhorm, ankorov, TcharaTchar
implacable adj. (ած.)1) անողոք,
2) անհաշտ։
1) anoGhok,
2) anhachd
implacablement adv. (մկբ.)անհաշտաբար, անողորմաբար։anhachdapar, anoGhormapar
implicite adj. (ած.)1) լռելեայն հասկցուած,
2) ներգոյակ։
1) leRélyan hasgueTsevaDz,
2) nérkoïag
implicitement adv. (մկբ.)լռելեան, ծածկաբար։leRélian, DzaDzgapar
impliquer v.tr. (ան.բայ)1) մեղադրել,
2) ենթադրել։
1) méGhatrél,
2) yéntatrél
impliquer (s') v.pron. (դեր.բայ)մէջը մտնել։méTche mednél
implorer v.tr. (ան.բայ)1) աղերսել,
2) պաղատիլ,
3) հայցել։
1) aGhérsél,
2) baGhadil,
3) haïTsél
impoli adj.m. (ար.ած.)1) անքաղաքավար,
2) անկիրթ։
1) ankaGhakavar,
2) anguirt
impolie adj.f. (իգ.ած.)1) անքաղաքավար,
2) անկիրթ։
1) ankaGhakavar,
2) anguirt
impoliment adv. (մկբ.)անքաղաքավարաբար, անկրթաբար։ankaGhakavarapar, angrtapar
impolitesse n.f. (իգ.)1) անքաղաքավարութիւն,
2) անկրթութիւն։
1) ankaGhakavaroutioun,
2) angrtoutioun
importance n.f. (իգ.)կարեւորութիւն։garévoroutioun
important adj.m. (ար.ած.)կարեւոր։garévor
importante adj.f. (իգ.ած.)կարեւոր։garévor
importateur n.m. (ար.)1) ներածող,
2) վաճառաբեր։
1) néraDzoGh,
2) vaDjaRapér
importateur adj.m. (ար.ած.)ներածող։néraDzoGh
importation n.f. (իգ.)ներածում։néraDzoum
importatrice n.f. (իգ.)1) ներածողուհի,
2) վաճառաբերուհի։
1) néraDzoGhouhi,
2) vaDjaRapérouhi
importatrice adj.f. (իգ.ած.)ներածող։néraDzoGh
importer v.tr. ou v.int. (ան.բայ կամ չ. բայ)1) ներածել,
2) կարեւոր ըլլալ։
1) néraDzél,
2) garévor ellal
importun n.m. (ար.)ձանձրացնող, տաղտկացնող մարդ։TzanTzraTsenoGh, daGhdgaTsenoGh mart
importun adj.m. (ար.ած.)1) ձանձրացնող,
2) տաղտկացնող։
1) TzanTzraTsenoGh,
2) daGhdgaTsenoGh
importune n.f. (իգ.)ձանձրացնող, տաղտկացնող կին։TzanTzraTsenoGh, daGhdgaTsenoGh guin
importune adj.f. (իգ.ած.)1) ձանձրացնող,
2) տաղտկացնող։
1) TzanTzraTsenoGh,
2) daGhdgaTsenoGh
importunément adv. (մկբ.)թախանձաբար, գլուխ ցաւցնելով։taKhanTzapar, kelouKh TsavTsenélov
importuner v.tr. (ան.բայ)1) գլուխ ցաւցնել,
2) տաղտկացնել։
1) kelouKh TsavTsenél,
2) daGhdgaTsenél
imposant adj.m. (ար.ած.)1) վեհ,
2) հոյակապ,
3) պատկառելի։
1) véh,
2) hoïagab,
3) badgaRéli
imposante adj.f. (իգ.ած.)1) վեհ,
2) հոյակապ,
3) պատկառելի։
1) véh,
2) hoïagab,
3) badgaRéli
imposer v.tr. (ան.բայ)1) վեհ,
2) հոյակապ,
3) պատկառելի։
1) véh,
2) hoïagab,
3) badgaRéli
imposition n.f. (իգ.)1) ձեռնադրութիւն,
2) տուրք,
3) դրուածք (էջերու)։
1) TzéRnatroutioun,
2) dourk,
3) tervaDzk (éTchérou)
impossible adj. (ած.)անկարելի։angaréli
imposteur n.m. (ար.)խաբեբայ։Khapépa
imposture n.f. (իգ.)1) խաբեբայութիւն,
2) զրպարտանք։
1) Khapépaïoutioun,
2) zerbardank
impôt n.m. (ար.)հարկ, տուրք։harg, dourk
impotence n.f. (իգ.)1) խեղութիւն,
2) անդամախեշութիւն։
1) KhéGhoutioun,
2) antamaKhéchoutioun
impotent n.m. (ար.)հաշմանդամ, խեղ այր։hachmantam, KhéGh aïr
impotent adj.m. (ար.ած.)1) հաշմանդամ,
2) խեղ։
1) hachmantam,
2) KhéGh
impotente n.f. (իգ.)հաշմանդամ, խեղ կին։hachmantam, KhéGh guin
impotente adj.f. (իգ.ած.)1) հաշմանդամ,
2) խեղ։
1) hachmantam,
2) KhéGh
impraticable adj. (ած.)1) անգործածելի,
2) դժուարագնաց։
1) ankorDzaDzéli,
2) tejvarakenaTs
imprécis adj. (ած.)անորոշanoroch
imprécisément adv. (մկբ.)անորոշաբար։anorochapar
imprégner v.tr. (ան.բայ)1) թաթաւել,
2) տոգորել։
1) tatavél,
2) dokorél
imprenable adj. (ած.)անառիկ։anaRig
impression n.f. (իգ.)1) տպաւորութիւն,
2) տպագրութիւն։
1) debavoroutioun,
2) debakeroutioun
impressionnant adj.m. (ար.ած.)տպաւորիչ։debavoriTch
impressionnante adj.f. (իգ.ած.)տպաւորիչ։debavoriTch
impressionner v.tr. ou v.int. (ան.բայ կամ չ. բայ )տպաւորել։debavorél
imprévisiblement adv. (մկբ.)անկանխատեսաբար։anganKhadéssapar
imprévoyance n.f. (իգ.)1) անզգուշութիւն,
2) աննախատեսութիւն։
1) anzkouchoutioun,
2) annaKhadéssoutioun
imprévu n.m. (ար.)անախաւեսուած դիպուած։anaKhavésvaDz tibvaDz
imprévu adj.m. (ար.ած.)1) յանկարծադէպ,
2) անակնկալ։
1) hangarDzatéb,
2) anaguengal
imprévue adj.f. (իգ.ած.)1) յանկարծադէպ,
2) անակնկալ։
1) hangarDzatéb,
2) anaguengal
imprimé n.m. (ար.)1) տպագիր աշխատութիւն,
2) տպուած կրաւ։
1) debakir achKhadoutioun,
2) debvaDz guerav
imprimé adj.m. (ար.ած.)տպեալ։debial
imprimée adj.f. (իգ.ած.)տպեալ։debial
imprimer n.m. (ար.)1) տպագրել,
2) տպել,
3) դրոշմել,
4) հաղորդել։
1) debakerél,
2) debél,
3) trochmél,
4) haGhortél
imprimerie n.f. (իգ.)1) տպարան,
2) տպագրութիւն։
1) debaran,
2) debakeroutioun
imprimeur n.m. (ար.)տպագրիչ։debakeriTch
improbable adj. (ած.)անհաւանական։anhavanagan
improductivement adv. (մկբ.)անբեղուն կերպով։anpéGhoun guérbov
impromptu n.m. (ար.)1) յանպատրաստից բան,
2) յանկարծատաղ։
1) hanbadrasdiTs pan,
2) hangarDzadaGh
improviser v.tr. ou v.int. (ան.բայ կամ չ. բայ)1) յանկարծաբանել,
2) յանպատրաստից յօրինել։
1) hangarDzapanél,
2) hanbadrasdiTs horinél
improviste (à l') adv. (մկբ.)անակնկալօրէն։anaguengalorén
imprudemment adv. (մկբ.)անզգուշաբար, անխոհականապէս։anzkouchapar, anKhohaganabés
imprudence n.f. (իգ.)անխոհեմութիւն։anKhohémoutioun
imprudent adj.m. (ար.ած.)անխոհեմ։anKhohém
imprudente adj.f. (իգ.ած.)անխոհեմ։anKhohém
impudemment adv. (մկբ.)անամօթաբար, լրբաբար։anamotapar, lerpapar
impudence n.f. (իգ.)1) լրբութիւն,
2) անամօթութիւն։
1) lerpoutioun,
2) anamotoutioun
impudence n.f. (գ.)լկտիութիւնlegdioutioun
impudent adj.m. (ար.ած.)1) լիրբ,
2) անամօթ։
1) lirp,
2) anamot
impudente adj.f. (իգ.ած.)1) լիրբ,
2) անամօթ։
1) lirp,
2) anamot
impudeur n.f. (իգ.)1) լրբութիւն,
2) անամօթութիւն։
1) lerpoutioun,
2) anamotoutioun
impudique adj. (ած.)1) անպարկեշտ,
2) լկտի։
1) anbarguéchd,
2) legdi
impudiquement adv. (մկբ.)անպարկեշտաբար, լկտիօրէն։anbarguéchdapar, legdiorén
impuissance n.f. (իգ.)անկարողութիւն։angaroGhoutioun
impuissant adj.m. (ար.ած.)անկարող։angaroGh
impuissante adj.f. (իգ.ած.)անկարող։angaroGh
impulsion n.f. (իգ.)1) մղում,
2) գրգիռ։
1) meGhoum,
2) kerkiR
impunément adv. (մկբ.)անպատիժ կերպով։anbadij guérbov
impunité n.f. (իգ.)անպատժութիւն։anbadjoutioun
impur adj.m. (ար.ած.)1) աղտոտ,
2) անմաքուր,
3) պիղծ։
1) aGhdod,
2) anmakour,
3) biGhDz
impure adj.f. (իգ.ած.)1) աղտոտ,
2) անմաքուր,
3) պիղծ։
1) aGhdod,
2) anmakour,
3) biGhDz
impurement adv. (մկբ.)անսրբութեամբ, պղծութեամբ։anserpoutiamp, beGhDzoutiamp
impureté n.f. (իգ.)1) աղտոտութիւն,
2) անմաքրութիւն։
1) aGhdodoutioun,
2) anmakroutioun
imputer v.tr. (ան.բայ)1) համարիլ,
2) սեպել,
3) վերագրել։
1) hamaril,
2) sébél,
3) vérakerél
inabordable adj. (ած.)1) անմատչելի,
2) անմերձենալի։
1) anmadTchéli,
2) anmérTzénali
inaccoutumé adj.m. (ար.ած.)1) անսովոր,
2) անընտել։
1) ansovor,
2) anendél
inaccoutumée n.f.n.m. (իգ.ար.)1) անսովոր,
2) անընտել։
1) ansovor,
2) anendél
inactif adj.m. (ար.ած.)1) անգործունեայ,
2) անգործօն։
1) ankorDzounïa,
2) ankorDzon
inaction n.f. (իգ.)անգործութիւն։ankorDzoutioun
inactive adj.m. (ար.ած.)1) անգործունեայ,
2) անգործօն։
1) ankorDzounïa,
2) ankorDzon
inadvertance n.f. (իգ.)անզգուշութիւն, անմտադրութիւն։anzkouchoutioun, anmdatroutioun
inamical adj.m. (ար.ած.)անբարեկամական։anparégamagan
inamicalement adv. (մկբ.)անբարեկամաբար։anparégamapar
inanimé adj.m. (ար.ած.)1) անկենդան,
2) անշունչ։
1) anguéntan,
2) anchounTch
inanimée adj.f. (իգ.ած.)1) անկենդան,
2) անշունչ։
1) anguéntan,
2) anchounTch
inanition n.f. (իգ.)անօթութենէ հիւծում, անսուաղութիւն։anotouténé huDzoum, ansevaGhoutioun
inaperçu adj.m. (ար.ած.)1) անտես,
2) աննշմար։
1) andés,
2) annchmar
inaperçue adj.f. (իգ.ած.)1) անտես,
2) աննշմար։
1) andés,
2) annchmar
inappréciable adj. (ած.)1) անգին,
2) անգնահատելի,
3) դոյզն։
1) ankin,
2) ankenahadéli,
3) touïzen
inapte adj. (ած.)1) անատակ,
2) անընդունակ։
1) anadag,
2) anentounag
inattaquable adj. (ած.)1) անյարձակելի,
2) անվկանդ։
1) anharTzaguéli,
2) anvgant
inattendu n.m. (ար.)անսպասելի դէպք։ansbasséli tébk
inattendu adj.m. (ար.ած.)1) անսպասելի,
2) անակնկալ։
1) ansbasséli,
2) anaguengal
inattendue adj.f. (իգ.ած.)1) անսպասելի,
2) անակնկալ։
1) ansbasséli,
2) anaguengal
inattention n.f. (իգ.)անուշադրութիւն։anouchatroutioun
inaugurer v.tr. (ան.բայ)1) բացումը ընել,
2) օծել,
3) սկսիլ։
1) paTsoume enél,
2) oDzél,
3) esguessil
inavouable adj. (ած.)անխոստովանելի։anKhosdovanéli
incandescent adj.m. (ար.ած.)հրաշէկ։herachég
incandescente adj.f. (իգ.ած.)հրաշէկ։herachég
incapable adj. (ած.)1) անկարող,
2) ապիկար։
1) angaroGh,
2) abigar
incarcérer v.tr. (ան.բայ)բանտարկել։pandarguél
incarnat n.m. (ար.)վարդակարմիր, մսագոյն։vartagarmir, messakouïn
incarnat adj.m. (ար.ած.)կարմրագոյն, մսագոյն։garmrakouïn, messakouïn
incarnate adj.f. (իգ.ած.)կարմրագոյն, մսագոյն։garmrakouïn, messakouïn
incarnation n.f. (իգ.)1) մարմնացում,
2) մարմնաւորում։
1) marmnaTsoum,
2) marmnavoroum
incarner v.tr. (ան.բայ)1) մարմնացնել,
2) մարմնաւորել։
1) marmnaTsenél,
2) marmnavorél
incartade n.f. (իգ.)սաստում, արտառոցութիւն։sasdoum, ardaRoTsoutioun
incassable adj. (ած.)անկոտրելի, անբեկելի։angodréli, anpéguéli
incendiaire n. (գ.)1) հրձիգ,
2) խրովարար։
1) herTzik,
2) Kherovarar
incendiaire adj. (ած.)1) բռնկեցնող, հրձիգ,
2) որ սեռային ըղձանքը կ'արթնցնէ։
1) peRnguéTsenoGh, herTzik,
2) vor séRaïin eGhTzanke gartnTsené
incendie n.m. (ար.)հրդեհ։hertéh
incendier v.tr. (ան.բայ)1) կրակի տալ,
2) կրակ ձգե,
3) մեղադրանք կամ հայհոյանք ընել։
1) gueragui dal,
2) guerag Tzeké,
3) méGhatrank gam haïhoïank enél
incertain adj.m. (ար.ած.)1) անյայտ,
2) անստոյգ,
3) անորոշ։
1) anhayd,
2) ansdouïk,
3) anoroch
incertaine adj.f. (իգ.ած.)1) անյայտ,
2) անստոյգ,
3) անորոշ։
1) anhayd,
2) ansdouïk,
3) anoroch
incertitude n.f. (իգ.)1) անորոշութիւն,
2) անյայտութիւն։
1) anorochoutioun,
2) anhaydoutioun
incessamment adv. (մկբ.)1) անյապաղ, փութոս,
2) անդուլ, անդադար։
1) anhabaGh, poutos,
2) antoul, antatar
incessant adj.m. (ար.ած.)1) անդադար,
2) շարունակական։
1) antatar,
2) charounagagan
incessante adj.f. (իգ.ած.)1) անդադար,
2) շարունակական։
1) antatar,
2) charounagagan
incessible adj. (ած.)1) չթողուելիք,
2) անփոխանցելի։
1) TchtoGhvélik,
2) anpoKhanTséli
inceste n.m. (ար.)տոհմապղծութիւն։dohmabGhDzoutioun
incidemment adv. (մկբ.)պատահմամբ։badahmamp
incidence n.f. (իգ.)1) պատահակցութիւն,
2) հանդիպման անկիւն։
1) badahagTsoutioun,
2) hantibman anguivn
incident n.m. (ար.)1) միջադէպ,
2) խնդիր։
1) miTchatéb,
2) Khentir
incident adj.m. (ար.ած.)1) միջանկեալ,
2) պատահական։
1) miTchanguéal,
2) badahagan
incidente adj.f. (իգ.ած.)1) միջանկեալ,
2) պատահական։
1) miTchanguéal,
2) badahagan
incinérer v.tr. (ան.բայ)1) աճիւնացնել,
2) մոխրացնել։
1) aDjiounaTsenél,
2) moKhraTsenél
inciser v.tr. (ան.բայ)1) կտրել,
2) ճեղքել (դանակով)։
1) gdrél,
2) DjéGhkél (tanagov)
incisif adj.m. (ար.ած.)1) կտրող,
2) հատու։
1) gdroGh,
2) hadou
incision n.f. (իգ.)1) դանակով կտրելը,
2) հատում,
3) կտրուածք։
1) tanagov gdréle,
2) hadoum,
3) gdrvaDzk
incisive n.f. (իգ.)հերձատամ։hérTzadam
incisive adj.f. (իգ.ած.)1) կտրող,
2) հատու։
1) gdroGh,
2) hadou
inciter v.tr. (ան.բայ)1) գրգռել,
2) դրդել։
1) kerkRél,
2) trtél
inclinaison n.f. (իգ.)1) հակում,
2) խոտորում։
1) hagoum,
2) Khodoroum
incliner v.tr. ou v.int. (ան.բայ կամ չ. բայ)1) միտել,
2) ծռել,
3) ծռիլ,
4) հակիլ։
1) midél,
2) DzeRél,
3) DzeRil,
4) haguil
inclure v.tr. (ան.բայ)1) մէջը դնել,
2) մէջը ունենալ,
3) ներփակել։
1) méTche tnél,
2) méTche ounénal,
3) nérpaguél
inclus adj.m. (ար.ած.)1) ներփակ,
2) ներառեալ։
1) nérpag,
2) néraRial
incluse adj.f. (իգ.ած.)1) ներփակ,
2) ներառեալ։
1) nérpag,
2) néraRial
inclusivement adv. (մկբ.)նըրփակաբար, միայգամայն։nerpagapar, miaïkamaïn
incognito adv. (մկբ.)անծանօթաբար։anDzanotapar
incognito n.m. (ար. )անծանօթութիւն։anDzanotoutioun
incohérent adj.m. (ար.ած.)1) անյօդ,
2) անկապակից,
3) լոյծ։
1) anyot,
2) angabaguiTs,
3) louïDz
incohérente adj.f. (իգ.ած.)1) անյօդ,
2) անկապակից,
3) լոյծ։
1) anyot,
2) angabaguiTs,
3) louïDz
incolore adj. (ած.)անգոյն։ankouïn
incomber v.int. (չ. բայ)1) պատկանիլ,
2) իյնալ։
1) badganil,
2) iynal
incommode adj. (ած.)1) անյարմար,
2) անհանգիստ,
3) նեղիչ։
1) anharmar,
2) anhankisd,
3) néGhiTch
incommodément adv. (մկբ.)անհանգստօրէն։anhanksdorén
incommoder v.tr. (ան.բայ)1) անհանգստացնել,
2) նեղել։
1) anhanksdaTsenél,
2) néGhél
incommodité n.f. (իգ.)1) անհանգստութիւն,
2) նեղութիւն։
1) anhanksdoutioun,
2) néGhoutioun
incomparable adj. (ած.)1) անբաղդատելի,
2) անմրցելի։
1) anpaGhtadéli,
2) anmrTséli
incomparablement adv. (մկբ.)անբաղդատելիօրէն։anpaGhtadéliorén
incompatible adj. (ած.)1) ներհակ,
2) անյարիր,
3) անլծորդելի։
1) nérhag,
2) anharir,
3) anlDzortéli
incompétence n.f. (իգ.)անձեռնհասութիւն։anTzéRnhassoutioun
incomplet adj.m. (ար.ած.)1) թերակատար,
2) անկատար։
1) téragadar,
2) angadar
incomplète adj.f. (իգ.ած.)1) թերակատար,
2) անկատար։
1) téragadar,
2) angadar
incomplètement adv. (մկբ.)պակաս, անկատարապէս։bagas, angadarabés
incompréhensible adj. (ած.)անհասկնալի։anhasguenali
incompréhensiblement adv. (մկբ.)անհասկանալիօրէն։anhasganaliorén
inconcevable adj. (ած.)1) անհասկնալի,
2) անըմբռնելի։
1) anhasguenali,
2) anempRnéli
inconcevablement adv. (մկբ.)անհասկնալօրէն, անըմբռնելիօրէն։anhasguenalorén, anempRnéliorén
inconditionnellement adv. (մկբ.)առանց որեւէ պայմանի, անսահման։aRanTs vorévé baïmani, ansahman
inconduite n.f. (իգ.)յոռի վարք, յոռի ընթացք։hoRi vark, hoRi entaTsk
inconfortablement adv. (մկբ.)անհանգստօրէն, անհեշտ։anhanksdorén, anhéchd
incongru adj.m. (ար.ած.)1) անդէպ,
2) անպատշաճ։
1) antéb,
2) anbadchaDj
incongrue adj.f. (իգ.ած.)1) անդէպ,
2) անպատշաճ։
1) antéb,
2) anbadchaDj
incongrûment adv. (մկբ.)անպատշաճապէս։anbadchaDjabés
inconnu n.m. (ար.)անծանօթ այր, տարր։anDzanot aïr, darr
inconnu adj.m. (ար.ած.)1) անծանօթ,
2) օտար։
1) anDzanot,
2) odar
inconnue n.f. (իգ.)1) անծանօթ կին, տարր,
2) անծանօթ փոփոխակ (ուսողութիւն)։
1) anDzanot guin, darr,
2) anDzanot popoKhag (oussoGhoutioun)
inconnue adj.f. (իգ.ած.)1) անծանօթ,
2) օտար։
1) anDzanot,
2) odar
inconsciemment adv. (մկբ.)1) անխղճմտօրէն,
2) անգիտակցաբար։
1) anKhGhDjmdorén,
2) ankidagTsapar
inconscient n.m. (ար.)անգիտակից այր։ankidaguiTs aïr
inconscient adj.m. (ար.ած.)անգիտակից։ankidaguiTs
inconsciente n.f. (իգ.)անգիտակից կին։ankidaguiTs guin
inconsciente adj.f. (իգ.ած.)անգիտակից։ankidaguiTs
inconséquemment adv. (մկբ.)անհետեւողական ձեւով, անհամեմատ։anhédévoGhagan Tzévov, anhamémad
inconséquence n.f. (իգ.)1) անհետեւութիւն,
2) թեթեւութիւն։
1) anhédévoutioun,
2) tétévoutioun
inconsidéré adj.m. (ար.ած.)1) չմտածուած,
2) անխորհուրդ։
1) TchmdaDzvaDz,
2) anKhorhourt
inconsidérée adj.f. (իգ.ած.)1) չմտածուած,
2) անխորհուրդ։
1) TchmdaDzvaDz,
2) anKhorhourt
inconstance n.f. (իգ.)1) անհաստատութիւն,
2) փոփոխամտութիւն։
1) anhasdadoutioun,
2) popoKhamdoutioun
inconstant n.m. (ար.)անհաստատ, փոփոխամիտ այր։anhasdad, popoKhamid aïr
inconstant adj.m. (ար.ած.)1) անհաստատ,
2) փոփոխամիտ,
3) յեղամիտ։
1) anhasdad,
2) popoKhamid,
3) héGhamid
inconstante n.f. (իգ.)անհաստատ, փոփոխամիտ կին։anhasdad, popoKhamid guin
inconstante adj.f. (իգ.ած.)1) անհաստատ,
2) փոփոխամիտ,
3) յեղամիտ։
1) anhasdad,
2) popoKhamid,
3) héGhamid
incontestable adj. (ած.)1) հաւաստի,
2) անժխտելի։
1) havasdi,
2) anjKhdéli
incontinence n.f. (իգ.)1) անարգելութիւն,
2) անժուժկալութիւն,
3) անառակութիւն։
1) anarkéloutioun,
2) anjoujgaloutioun,
3) anaRagoutioun
incontinent n.m. (ար.)անժուժկալ, անառակ այր։anjoujgal, anaRag aïr
incontinent adj.m. (ար.ած.)1) անժուժկալ,
2) անառակ։
1) anjoujgal,
2) anaRag
incontinent adv. (մկբ.)անմիջապէս։anmiTchabés
incontinente n.f. (իգ.)անժուժկալ, անառակ կին։anjoujgal, anaRag guin
incontinente adj.f. (իգ.ած.)1) անժուժկալ,
2) անառակ։
1) anjoujgal,
2) anaRag
inconvenance n.f. (իգ.)1) անպատեհութիւն,
2) անպատշաճութիւն։
1) anbadéhoutioun,
2) anbadchaDjoutioun
inconvenant adj.m. (ար.ած.)1) անպատեհ,
2) անպատշաճ։
1) anbadéh,
2) anbadchaDj
inconvenante adj.f. (իգ.ած.)1) անպատեհ,
2) անպատշաճ։
1) anbadéh,
2) anbadchaDj
inconvénient n.m. (ար.)1) անպատեհութիւն,
2) վնաս։
1) anbadéhoutioun,
2) venas
incorporer v.tr. (ան.բայ)1) խառնել,
2) միաւորել։
1) KhaRnél,
2) miavorél
incorrect adj.m. (ար.ած.)1) անճիշդ,
2) անճշգրիտ,
3) սխալական։
1) anDjicht,
2) anDjchkerid,
3) seKhalagan
incorrecte adj.f. (իգ.ած.)անճիշդ, անճշգրիտ։anDjicht, anDjchkerid
incorrectement adv. (մկբ.)անճշտօրէն, տխալ, թիւր։anDjechdorén, deKhal, tur
incorrection n.f. (իգ.)սխալ, անճշդութիւն։seKhal, anDjchtoutioun
incorrigiblement adv. (մկբ.)անուղղայաբար, անսրբագրելիօրէն։anouGhGhaïapar, anserpakeréliorén
incrédule n. (գ.)անհաւատ անձ։anhavad anTz
incrédule adj. (ած.)1) թերահաւատ,
2) անհաւատ։
1) térahavad,
2) anhavad
incrédulité n.f. (իգ.)թերահաւատութիւն։térahavadoutioun
incriminer v.tr. (ան.բայ)մեղադրել։méGhatrél
incroyable adj. (ած.)1) անհաւատալի,
2) տարօրինակ։
1) anhavadali,
2) darorinag
incroyablement adv. (մկբ.)1) անհաւատալիօրէն,
2) խելքէ մտքէ դուրս,
3) սաստիկ։
1) anhavadaliorén,
2) Khélké medké tours,
3) sasdig
incroyant n. (գ.)անհաւատ։anhavad
incruster v.tr. (ան.բայ)1) դրուագել,
2) կեղեւ բռնել։
1) tervakél,
2) guéGhév pRnél
inculpation n.f. (իգ.)1) ամբաստանութիւն,
2) մեղադրանք։
1) ampasdanoutioun,
2) méGhatrank
inculpé adj.m. (ար.ած.)1) ամբաստանեալ,
2) մեղադրեալ։
1) ampasdanial,
2) méGhatrial
inculpée adj.f. (իգ.ած.)1) ամբաստանեալ,
2) մեղադրեալ։
1) ampasdanial,
2) méGhatrial
inculper v.tr. (ան.բայ)1) ամբաստանել,
2) մեղադրել։
1) ampasdanél,
2) méGhatrél
inculquer v.tr. (ան.բայ)1) մտցնել,
2) դրոշմել (մտքի մէջ)։
1) medTsenél,
2) trochmél (medki méTch)
inculte adj. (ած.)1) խոպան,
2) անմշակ։
1) Khoban,
2) anmchag
incurable adj. (ած.)անբուժելի։anpoujéli
incurablement adv. (մկբ.)անբուժելիօրէն, անդարմանօրէն։anpoujéliorén, antarmanorén
incurie n.f. (իգ.)անհոգութիւն։anhokoutioun
incursion n.f. (իգ.)1) արշաւանք,
2) քննական արշաւ։
1) archavank,
2) kennagan archav
indécemment adv. (մկբ.)անվայել կերպով։anvaïél guérbov
indécence adj. (ած.)1) անպատշաճութիւն,
2) անվայելութիւն,
3) անպարկեշտութիւն,
4) անվայել խօսք։
1) anbadchaDjoutioun,
2) anvaïéloutioun,
3) anbarguéchdoutioun,
4) anvaïél Khosk
indécent adj.m. (ար.ած.)1) անպարկեշտ,
2) անվայել։
1) anbarguéchd,
2) anvaïél
indécente adj.f. (իգ.ած.)1) անպարկեշտ,
2) անվայել։
1) anbarguéchd,
2) anvaïél
indécis adj.m. (ար.ած.)1) անորոշ,
2) անստոյգ,
3) տարտամ։
1) anoroch,
2) ansdouïk,
3) dardam
indécise adj.f. (իգ.ած.)1) անորոշ,
2) անստոյգ,
3) տարտամ։
1) anoroch,
2) ansdouïk,
3) dardam
indéfini adj.m. (ար.ած.)1) անսահման,
2) անորոշ։
1) ansahman,
2) anoroch
indéfinie adj.f. (իգ.ած.)1) անսահման,
2) անորոշ։
1) ansahman,
2) anoroch
indéfiniment adv. (մկբ.)անորոշակի, յանպայման։anorochagui, hanbaïman
indéfinissable adj. (ած.)1) անսահմանելի,
2) անորոշ։
1) ansahmanéli,
2) anoroch
indéfinissablement adv. (մկբ.)անվերջանալիօրէն, անսահման։anvérTchanaliorén, ansahman
indélicat adj.m. (ար.ած.)1) անփափուկ,
2) անփափկանկատ,
3) անպարկեշտ։
1) anpapoug,
2) anpapgangad,
3) anbarguéchd
indélicate adj.f. (իգ.ած.)1) անփափուկ,
2) անփափկանկատ,
3) անպարկեշտ։
1) anpapoug,
2) anpapgangad,
3) anbarguéchd
indélicatement adv. (մկբ.)1) անփափկօրէն,
2) անազնւութեամբ,
4) անճարտար կերպով։
1) anpapgorén,
2) anaznevoutiamp,
4) anDjardar guérbov
indélicatesse n.f. (իգ.)անփափկանկատութիւն։anpapgangadoutioun
indemniser v.tr. (ան.բայ)1) հատուցանել,
2) վնասատրել։
1) hadouTsanél,
2) venassadrél
indemnité n.f. (իգ.)1) հատուցում,
2) վնասատրութիւն,
3) վարձատրութիւն իբր հատուցում։
1) hadouTsoum,
2) venassadroutioun,
3) varTzadroutioun ipr hadouTsoum
indépendamment adv. (մկբ.)1) անկախօրէն,
2) առանց նկատի առնելու,
3) զատ։
1) angaKhorén,
2) aRanTs negadi aRnélou,
3) zad
indépendance n.f. (իգ.)անկախութիւն։angaKhoutioun
indépendant n.m. (ար.)անկախ այր։angaKh aïr
indépendant adj.m. (ար.ած.)1) անկախ,
2) տարբեր,
3) ազատ։
1) angaKh,
2) darpér,
3) azad
indépendante n.f. (իգ.)անկախ կին։angaKh guin
indépendante adj.f. (իգ.ած.)1) անկախ,
2) տարբեր,
3) ազատ։
1) angaKh,
2) darpér,
3) azad
indescriptible adj. (ած.)աննկարագրելի։anngarakeréli
indésirable adj. (ած.)անբաղձալի։anpaGhTzali
index n.m. (ար.)1) ցուցակ,
2) սլաք,
3) գրացանկ,
4) ցուցամատ։
1) TsouTsag,
2) selak,
3) keraTsang,
4) TsouTsamad
indicateur n.m. (ար.)1) մատնիչ,
2) ժամացուցակ,
3) ծանուցագիր։
1) madniTch,
2) jamaTsouTsag,
3) DzanouTsakir
indicateur adj.m. (ար.ած.)1) ցուցունող,
2) ազդարար,
3) մատնիչ։
1) TsouTsounoGh,
2) aztarar,
3) madniTch
indicatif n.m. (ար.)1) սահմանական (բայի եղանակ),
2) սկզպանուագ (հաղորդում)
1) sahmanagan (païi yéGhanag),
2) esguezbanevak (haGhortoum)
indicatif adj.m. (ար.ած.)1) յայտնող,
2) ցուցական։
1) haïdnoGh,
2) TsouTsagan
indication n.f. (իգ.)1) ցուցմունք,
2) տեղեկութիւն։
1) TsouTsmounk,
2) déGhégoutioun
indicative adj.f. (իգ.ած.)1) յայտնող,
2) ցուցական։
1) haïdnoGh,
2) TsouTsagan
indicatrice n.f. (իգ.)մատնիչուհի։madniTchouhi
indicatrice adj.f. (իգ.ած.)1) ցուցունող,
2) ազդարար,
3) մատնիչ։
1) TsouTsounoGh,
2) aztarar,
3) madniTch
indice n.m. (ար.)1) հետք,
2) նշանակ,
3) ցուցիչ։
1) hédk,
2) nechanag,
3) TsouTsiTch
indicible adj. (ած.)1) անպատում,
2) անասելի։
1) anbadoum,
2) anasséli
Indien n.m. (ար.)1) հնդիկ (բնիկ, ապրող հնդկաստան),
2) հնդիկ (ամերեկայի, կարմրամորթ)։
1) hentig (penig, abroGh hentgasdan),
2) hentig (amérégaïi, garmramort)
indien adj.m. (ար.ած.)1) հնդիկ,
2) հնդական։
1) hentig,
2) hentagan
Indienne n.f. (իգ.)1) հնդկուհի (բնիկ, ապրող հնդկաստան),
2) հնդկուհի (ամերեկայի, կարմրամորթ)։
1) hentgouhi (penig, abroGh hentgasdan),
2) hentgouhi (amérégaïi, garmramort)
indienne adj.f. (իգ.ած.)1) հնդիկ,
2) հնդական։
1) hentig,
2) hentagan
indifféremment adv. (մկբ.)1) անխտիր,
2) անտարբեր կերպով։
1) anKhdir,
2) andarpér guérbov
indifférence n.f. (իգ.)անտարբերութիւն։andarpéroutioun
indifférent n.m. (ար.)անտարբեր այր։andarpér aïr
indifférent adj.m. (ար.ած.)1) անտարբեր,
2) անզգայ,
3) անխտիր։
1) andarpér,
2) anzka,
3) anKhdir
indifférente n.f. (իգ.)անտարբեր կին։andarpér guin
indifférente adj.f. (իգ.ած.)1) անտարբեր,
2) անզգայ,
3) անխտիր։
1) andarpér,
2) anzka,
3) anKhdir
indigence n.f. (իգ.)1) կարօտութիւն,
2) չքաւորութիւն։
1) garodoutioun,
2) Tchekavoroutioun
indigène n. (գ.)1) տեղացի, բնիկ անձ։1) déGhaTsi, penig anTz
indigène adj. (ած.)1) տեղացի,
2) բնիկ։
1) déGhaTsi,
2) penig
indigent n.m. (ար.)1) կարօտեալ,
2) չքաւոր այր։
1) garodial,
2) Tchekavor aïr
indigent adj.m. (ար.ած.)1) կարօտեալ,
2) չքաւոր։
1) garodial,
2) Tchekavor
indigente n.f. (իգ.)1) կարօտեալ,
2) չքաւոր կին։
1) garodial,
2) Tchekavor guin
indigente adj.f. (իգ.ած.)1) կարօտեալ,
2) չքաւոր։
1) garodial,
2) Tchekavor
indigeste adj. (ած.)1) դժուարամարս, անմարս,
2) անըմբռնելի։
1) tejvaramars, anmars,
2) anempRnéli
indigestion n.f. (իգ.)անմարսողութիւն։anmarsoGhoutioun
indignation n.f. (իգ.)1) ցասում,
2) զայրացում,
3) ընդվզում։
1) Tsassoum,
2) zaïraTsoum,
3) entvzoum
indigne adj. (ած.)1) անարժան,
2) անպատշաճ,
3) անարգ։
1) anarjan,
2) anbadchaDj,
3) anark
indignement adv. (մկբ.)1) անհամեստօրէն,
2) անարժանաբար։
1) anhamésdorén,
2) anarjanapar
indigner v.tr. (ան.բայ)1) զայրացնել,
2) ընդվզեցնել։
1) zaïraTsenél,
2) entvzéTsenél
indignité n.f. (իգ.)1) անարժանութիւն,
2) անպատշաճութիւն։
1) anarjanoutioun,
2) anbadchaDjoutioun
indigo n.m. (ար.)1) լեղակ,
2) լեղակագոյն։
1) léGhag,
2) léGhagakouïn
indiquer v.tr. (ան.բայ)1) ցուցնել,
2) նշանակել։
1) TsouTsenél,
2) nechanaguél
indirect adj.m. (ար.ած.)անուղղակի։anouGhGhagui
indirecte adj.f. (իգ.ած.)անուղղակի։anouGhGhagui
indirectement adv. (մկբ.)անուղղակի։anouGhGhagui
indiscipline n.f. (իգ.)անկարգապահութիւն։angarkabahoutioun
indiscret n.m. (ար.)անգաղտնապահ այր։ankaGhdnabah aïr
indiscret adj.m. (ար.ած.)1) անգաղտնապահ,
2) հետաքրքիր։
1) ankaGhdnabah,
2) hédakrkir
indiscrète n.f. (իգ.)1) անգաղտնապահ,
2) հետաքրքիր։
1) ankaGhdnabah,
2) hédakrkir
indiscrète adj.f. (իգ.ած.)անգաղտնապահ կին։ankaGhdnabah guin
indiscrètement adv. (մկբ.)1) գաղնասացաբար,
2) անխորհրդաբար։
1) kaGhnassaTsapar,
2) anKhorhrtapar
indiscrétion n.f. (իգ.)1) անգաղտնապահութիւն,
2) հետաքրքըրութիւն։
1) ankaGhdnabahoutioun,
2) hédakrkeroutioun
indiscutable adj. (ած.)անվիճելի։anviDjéli
indiscutablement adv. (մկբ.)անվիքելիօրէն։anvikéliorén
indispensable adj. (ած.)անհրաժեշտ։anhrajéchd
indispensablement adv. (մկբ.)անհրաժեշտ կերպով։anhrajéchd guérbov
indisposer v.tr. (ան.բայ)անհանգիստ ընել։anhankisd enél
indistinct adj.m. (ար.ած.)1) շփոթ,
2) անորոշ։
1) chepot,
2) anoroch
indistincte adj.f. (իգ.ած.)1) շփոթ,
2) անորոշ։
1) chepot,
2) anoroch
indistinctement adv. (մկբ.)1) գաղնասացաբար, անխորհրդաբար,
2) առանց զանազանումի։
1) kaGhnassaTsapar, anKhorhrtapar,
2) aRanTs zanazanoumi
individu n.m. (ար.)1) անհատ,
2) անձ։
1) anhad,
2) anTz
individuel adj.m. (ար.ած.)անհատական։anhadagan
individuelle adj.f. (իգ.ած.)անհատական։anhadagan
individuellement adv. (մկբ.)1) անհատաբար, զատ զատ,
2) մեկուսի։
1) anhadapar, zad zad,
2) mégoussi
indivis adj.m. (ար.ած.)1) անբաժանելի,
2) անբաժան։
1) anpajanéli,
2) anpajan
indivise adj.f. (իգ.ած.)1) անբաժանելի,
2) անբաժան։
1) anpajanéli,
2) anpajan
indivisément adv. (մկբ.)անբաժանաբար։anpajanapar
indivisiblement adv. (մկբ.)անքանկ կերպով, անբաժանաբար։ankang guérbov, anpajanapar
indolence n.f. (իգ.)1) անփութութիւն,
2) անհոգութիւն։
1) anpoutoutioun,
2) anhokoutioun
indomptable adj. (ած.)1) անզուսպ,
2) անընկճելի։
1) anzousb,
2) anengDjéli
indubitable adj. (ած.)անտարակուսելի։andaragousséli
indubitablement adv. (մկբ.)առանց կասկցծի, անտարակոյս։aRanTs gasgTsDzi, andaragouïs
induction n.f. (իգ.)1) մակաբերութիւն,
2) մակածութիւն։
1) magapéroutioun,
2) magaDzoutioun
induire v.tr. (ան.բայ)1) հետեւանք հանել,
2) մակածել։
1) hédévank hanél,
2) magaDzél
indulgence n.f. (իգ.)ներողամտութիւն։néroGhamdoutioun
indulgent adj.m. (ար.ած.)ներողամիտ։néroGhamid
indulgente adj.f. (իգ.ած.)ներողամիտ։néroGhamid
indûment adv. (մկբ.)անպատշաճօրէն, ապօրինաբար։anbadchaDjorén, aborinapar
industrie n.f. (իգ.)1) ճարտարարուեստ,
2) արդիւնաբերութիւն։
1) Djardararvésd,
2) artiounapéroutioun
industriel adj.m. (ար.ած.)ճարտարարուեստական։Djardararvésdagan
industriel n.m. (ար.)ճարտարարուեստատէր։Djardararvésdadér
industrielle adj.m. (ար.ած.)ճարտարարուեստական։Djardararvésdagan
industriellement adv. (մկբ.)ճարտարարուեստական տեսակետեւ։Djardararvésdagan déssaguédév
inébranlable adj. (ած.)1) հաստատ,
2) կայուն,
3) անտատան։
1) hasdad,
2) gaïoun,
3) andadan
inébranlablement adv. (մկբ.)հաստատաբար, անսասանօրէն։hasdadapar, ansassanorén
inédit n.m. (ար.)անտիպ գրութիւն։andib keroutioun
inédit adj.m. (ար.ած.)1) անտիպ,
2) նոր։
1) andib,
2) nor
inédite adj.f. (իգ.ած.)1) անտիպ,
2) նոր։
1) andib,
2) nor
ineffable adj. (ած.)անպատում։anbadoum
ineffaçable adj. (ած.)անջնջելի։anTchnTchéli
ineffaçablement adv. (մկբ.)անջնջելիօրէն։anTchnTchéliorén
inefficace adj. (ած.)1) անազդեցիկ,
2) անազդու։
1) anaztéTsig,
2) anaztou
inefficacement adv. (մկբ.)անազդուաբար, ապարդիւն կերպով։anaztvapar, abartioun guérbov
inefficacité n.f. (իգ.)1) անզօրութիւն,
2) անազդուութիւն։
1) anzoroutioun,
2) anaztvovtioun
inégal adj.m. (ար.ած.)անհաւասար։anhavassar
inégale adj.f. (իգ.ած.)անհաւասար։anhavassar
inégalement adv. (մկբ.)անհաւասար կերպով։anhavassar guérbov
inégalité n.f. (իգ.)1) անհաւասարութիւն,
2) անհարթութիւն։
1) anhavassaroutioun,
2) anhartoutioun
inélégamment adv. (մկբ.)անվայելչօրէն։anvaïélTchorén
inepte adj. (ած.)1) անյարմար,
2) անմիտ։
1) anharmar,
2) anmid
inépuisable adj. (ած.)1) անսպառելի,
2) անհատնում։
1) ansbaRéli,
2) anhadnoum
inépuisablement adv. (մկբ.)անհատնում, անսահման կերպով։anhadnoum, ansahman guérbov
inéquitablement adv. (մկբ.)անարդարութեամբ, անարդարասիրաբար։anartaroutiamp, anartarassirapar
inerte adj. (ած.)1) անկենդան,
2) անշարժ։
1) anguéntan,
2) ancharj
inertie n.f. (իգ.)1) անկենդանութիւն,
2) ծուլութիւն,
3) ձեռնարկութեան պակաս։
1) anguéntanoutioun,
2) Dzouloutioun,
3) TzéRnargoutian bagas
inespéré adj.m. (ար.ած.)1) անյոյս,
2) անյուսալի։
1) anhouïs,
2) anhoussali
inespérée adj.f. (իգ.ած.)1) անյոյս,
2) անյուսալի։
1) anhouïs,
2) anhoussali
inespérément adv. (մկբ.)անյուսալի, անակնկալ կերպով։anhoussali, anaguengal guérbov
inestimable adj. (ած.)1) անկշիռ,
2) անգին։
1) angchiR,
2) ankin
inévitable adj. (ած.)անխուսափելի։anKhoussapéli
inexact adj.m. (ար.ած.)1) անճիշդ,
2) անճշգրիտ,
3) անճշտապահ։
1) anDjicht,
2) anDjchkerid,
3) anDjchdabah
inexacte adj.f. (իգ.ած.)1) անճիշդ,
2) անճշգրիտ,
3) անճշտապահ։
1) anDjicht,
2) anDjchkerid,
3) anDjchdabah
inexactement adv. (մկբ.)անճշտօրէն, անստոյգ։anDjchdorén, ansdouïk
inexactitude n.f. (իգ.)1) անճշդութիւն,
2) անփութութիւն։
1) anDjchtoutioun,
2) anpoutoutioun
inexorable adj. (ած.)1) անողոքելի,
2) անողոք։
1) anoGhokéli,
2) anoGhok
inexorablement adv. (մկբ.)անողոքաբար։anoGhokapar
inexpérience n.f. (իգ.)1) անփորձութիւն,
2) անվարժութիւն։
1) anporTzoutioun,
2) anvarjoutioun
inexpérimenté adj.m. (ար.ած.)1) անփորձ,
2) անվարժ։
1) anporTz,
2) anvarj
inexpérimentée adj.f. (իգ.ած.)1) անփորձ,
2) անվարժ։
1) anporTz,
2) anvarj
inexplicable adj. (ած.)անբացատրելի։anpaTsadréli
inexprimable adj. (ած.)1) անպատմելի,
2) անարտայայտելի։
1) anbadméli,
2) anardahaïdéli
inexprimablement adv. (մկբ.)անբացատրելապէս։anpaTsadrélabés
inextinguible adj. (ած.)1) անշիջանելի,
2) անշէջ։
1) anchiTchanéli,
2) anchéTch
infaillible adj. (ած.)1) անսխալական,
2) ստոյգ։
1) anseKhalagan,
2) esdouïk
infamant adj.m. (ար.ած.)1) անուանարկիչ,
2) խայտառակիչ։
1) anevanarguiTch,
2) KhaïdaRaguiTch
infamante adj.f. (իգ.ած.)1) անուանարկիչ,
2) խայտառակիչ։
1) anevanarguiTch,
2) KhaïdaRaguiTch
infâme adj. (ած.)1) վատահամբաւ,
2) վատանուն։
1) vadahampav,
2) vadanoun
infamie n.f. (իգ.)խայտառակութիւն։KhaïdaRagoutioun
infanterie n.f. (իգ.)հետեւակազօր։hédévagazor
infanticide n.m. (ար.)1) մանկասպանութիւն,
2) մանկասպան։
1) mangasbanoutioun,
2) mangasban
infatigable adj. (ած.)անխոնջ։anKhonTch
infatigablement adv. (մկբ.)անխոնջ կերպով։anKhonTch guérbov
infect adj.m. (ար.ած.)1) նեխած,
2) ժանտահոտ։
1) néKhaDz,
2) jandahod
infecté adj.m. (ար.ած.)վարակուած։varagvaDz
infecte adj.f. (իգ.ած.)1) նեխած,
2) ժանտահոտ։
1) néKhaDz,
2) jandahod
infectée adj.f. (իգ.ած.)վարակուած։varagvaDz
infecter v.tr. (ան.բայ)1) վարակել,
2) ապականել,
3) հոտեցնել։
1) varaguél,
2) abaganél,
3) hodéTsenél
infection n.f. (իգ.)1) վարակում,
2) ապականութիւն։
1) varagoum,
2) abaganoutioun
inférieur n.m. (ար.)ստորադաս այր։esdoratas aïr
inférieur adj.m. (ար.ած.)1) ստորին,
2) վարին,
3) ստորադաս,
4) պակաս։
1) esdorin,
2) varin,
3) esdoratas,
4) bagas
inférieure n.f. (իգ.)ստորադաս կին։esdoratas guin
inférieure adj.f. (իգ.ած.)1) ստորին,
2) վարին,
3) ստորադաս,
4) պակաս։
1) esdorin,
2) varin,
3) esdoratas,
4) bagas
inférieurement adv. (մկբ.)1) վարի կողմէն,
2) նուազ կերպով, ըստորնագոյն։
1) vari goGhmén,
2) nevaz guérbov, esdorenakouïn
infériorité n.f. (իգ.)1) ցածութիւն,
2) ստորակայութիւն։
1) TsaDzoutioun,
2) esdoragaïoutioun
infernal adj.m. (ար.ած.)դժոխային։tejoKhaïin
infernale adj.f. (իգ.ած.)դժոխային։tejoKhaïin
infester v.tr. (ան.բայ)1) ասպատակել,
2) աւերել։
1) asbadaguél,
2) avérél
infidèle adj. (ած.)1) անհաւատարիմ,
2) անհաւատ։
1) anhavadarim,
2) anhavad
infidèlement adv. (մկբ.)1) անհաւատարմօրէն,
2) անճշդութեամբ։
1) anhavadarmorén,
2) anDjechtoutiamp
infidélité n.f. (իգ.)անհաւատարմութիւն։anhavadarmoutioun
infiltration n.f. (իգ.)1) ներծծում,
2) ներթափանցում։
1) nérDzDzoum,
2) nértapanTsoum
infiltrer (s') v.pron. (դեր.բայ)1) ներծծուիլ,
2) ներթափանցել։
1) nérDzDzevil,
2) nértapanTsél
infime adj. (ած.)1) յետին,
2) ստորնագոյն,
3) չնչին։
1) hédin,
2) esdorenakouïn,
3) TchenTchin
infini n.m. (ար.)1) անհունութիւն,
2) տիեզերք։
1) anhounoutioun,
2) diézérk
infini adj.m. (ար.ած.)1) անհուն,
2) անսահման,
3) անվերջ։
1) anhoun,
2) ansahman,
3) anvérTch
infinie adj.f. (իգ.ած.)1) անհուն,
2) անսահման,
3) անվերջ։
1) anhoun,
2) ansahman,
3) anvérTch
infiniment adv. (մկբ.)1) անսահման,
2) շատ։
1) ansahman,
2) chad
infinité n.f. (իգ.)1) անհունութիւն,
2) անսահմանութիւն։
1) anhounoutioun,
2) ansahmanoutioun
infinitif n.m. (ար.)աներեւոյթ (բայ)։anérévouït (pa)
infinitif adj.m. (ար.ած.)աներեւոյթ (բայի)։anérévouït (païi)
infinitive adj.f. (իգ.ած.)աներեւոյթ (բայի)։anérévouït (païi)
infirme n. (գ.)1) հիւանդոտ,
2) ապիկար, տկար անձ։
1) hivantod,
2) abigar, degar anTz
infirme adj. (ած.)1) հիւանդոտ,
2) ապիկար,
3) տկար։
1) hivantod,
2) abigar,
3) degar
infirmer v.tr. (ան.բայ)1) ուժը կտրել,
2) եղծանել,
3) ջնջել։
1) ouje gdrél,
2) yéGhDzanél,
3) TchenTchél
infirmerie n.f. (իգ.)հիւանդանոց, հիւանդատուն։hivantanoTs, hivantadoun
infirmier adj.m. (ար.ած.)հիւանդապահ։hivantabah
infirmier n.m. (ար.)հիւանդապահ այր։hivantabah aïr
infirmière n.f. (իգ.)հիւանդապահուհի։hivantabahouhi
infirmière adj.f. (իգ.ած.)հիւանդապահ։hivantabah
infirmité n.f. (իգ.)1) տկարութիւն,
2) հիւանդութիւն։
1) degaroutioun,
2) hivantoutioun
inflammation n.f. (իգ.)բորբոքում։porpokoum
inflation n.f. (իգ.)1) թղթադրամի քանակի յաւելում,
2) սղաճ։
1) tGhtatrami kanagui havéloum,
2) seGhaDj
inflexible adj. (ած.)1) անթեքելի,
2) անդրդուելի,
3) մեծ դժնդակութեամբ։
1) antékéli,
2) antertvéli,
3) méDz tejentagoutiamp
inflexiblement adv. (մկբ.)հաստատաբար, առանց զիջումի։hasdadapar, aRanTs ziTchoumi
inflexion n.f. (իգ.)1) ծռում,
2) թեքում,
3) շեղում։
1) DzeRoum,
2) tékoum,
3) chéGhoum
infliger v.tr. (ան.բայ)1) սահմանել,
2) վրայ դնել,
3) պարտադրել։
1) sahmanél,
2) vera tnél,
3) bardatrél
influence n.f. (իգ.)ազդեցութիւն։aztéTsoutioun
influencer v.tr. (ան.բայ)1) ազդեցութիւն բանեցնել,
2) ներգործել։
1) aztéTsoutioun panéTsenél,
2) nérkorDzél
influent adj.m. (ար.ած.)ազդեցիկ։aztéTsig
influente adj.f. (իգ.ած.)ազդեցիկ։aztéTsig
influer v.int. (չ. բայ)ազդել։aztél
information n.f. (իգ.)1) տեղեկութիւն,
2) նախաքննութիւն։
1) déGhégoutioun,
2) naKhakennoutioun
informe adj. (ած.)1) անձեւ,
2) անկերպարան։
1) anTzév,
2) anguérbaran
informer v.tr. ou. v.int. (ան.բայ կամ չ. բայ)1) տեղեկացնել,
2) իմացնել,
3) ձեւ տալ։
1) déGhégaTsenél,
2) imaTsenél,
3) Tzév dal
infortune n.f. (իգ.)դժբախտութիւն։tejpaKhdoutioun
infortune adj.f. (իգ.ած.)1) անբախտ,
2) թշուար։
1) anpaKhd,
2) techvar
infortuné n.m. (ար.)անբախտ, թշուարական այր։anpaKhd, techvaragan aïr
infortuné adj.m. (ար.ած.)1) անբախտ,
2) թշուար։
1) anpaKhd,
2) techvar
infortunée adj.f. (իգ.ած.)1) անբախտ,
2) թշուար։
1) anpaKhd,
2) techvar
infortunée n.f. (իգ.)անբախտ, թշուարական կին։anpaKhd, techvaragan guin
infraction n.f. (իգ.)1) օրինազանցութիւն,
2) դրժում։
1) orinazanTsoutioun,
2) trjoum
infroissable adj. (ած.)անճմռթկելի։anDjmRtguéli
infructueuse adj.f. (իգ.ած.)1) անպտուղ,
2) ապարդիւն։
1) anbdouGh,
2) abartioun
infructueux adj.m. (ար.ած.)1) անպտուղ,
2) ապարդիւն։
1) anbdouGh,
2) abartioun
infus adj.m. (ար.ած.)1) սփռուած,
2) բնատուր։
1) sepeRvaDz,
2) penadour
infuse adj.f. (իգ.ած.)1) սփռուած,
2) բնատուր։
1) sepeRvaDz,
2) penadour
infuser v.tr. (ան.բայ)1) մուծանել,
2) հեղուլ։
1) mouDzanél,
2) héGhoul
infusion n.f. (իգ.)1) թափում,
2) հեղում,
3) սփռում,
4) թրջոց։
1) tapoum,
2) héGhoum,
3) espRoum,
4) terTchoTs
ingambe adj. (ած.)թեթեւոտն, արագաշարժ։tétévoden, arakacharj
ingénier (s') v.pron. (դեր.բայ)1) խելք թափել,
2) ճարտարամտել։
1) Khélk tapél,
2) Djardaramdél
ingénieur n.m. (ար.)ճարտարագէտ։Djardarakéd
ingénieuse adj.f. (իգ.ած.)1) հնարագէտ,
2) ճարտար։
1) henarakéd,
2) Djardar
ingénieusement adv. (մկբ.)ճարտարօրէն, հաճարաբար։Djardarorén, haDjarapar
ingénieux adj.m. (ար.ած.)1) հնարագէտ,
2) ճարտար։
1) henarakéd,
2) Djardar
ingéniosité n.f. (իգ.)1) հնարագիտութիւն,
2) ճարտարութիւն։
1) henarakidoutioun,
2) Djardaroutioun
ingénu n.m. (ար.)աննենգ, պարզամիտ այր։annénk, barzamid aïr
ingénu adj.m. (ար.ած.)1) աննենգ,
2) պարզամիտ։
1) annénk,
2) barzamid
ingénue n.f. (իգ.)1) միամիտ օրիորդ (թատրոնի անձ),
2) անկեղծուհի։
1) miamid oriort (tadroni anTz),
2) anguéGhDzouhi
ingénue adj.f. (իգ.ած.)1) աննենգ,
2) պարզամիտ։
1) annénk,
2) barzamid
ingénuité n.f. (իգ.)1) պարզութիւն,
2) պարզամտութիւն։
1) barzoutioun,
2) barzamdoutioun
ingénument adv. (մկբ.)անկեղծութեամբ, միամիտաբար։anguéGhDzoutiamp, miamidapar
ingrat adj.m. (ար.ած.)1) ապերախտ,
2) անշնորհ,
3) ամուլ։
1) abéraKhd,
2) anchnorh,
3) amoul
ingrate adj.f. (իգ.ած.)1) ապերախտ,
2) անշնորհ,
3) ամուլ։
1) abéraKhd,
2) anchnorh,
3) amoul
ingratement adv. (մկբ.)ապերախտաբար, ապաշնորհուեամբ։abéraKhdapar, abachnorhvéamp
ingratitude n.f. (իգ.)1) ապերախտութիւն,
2) ամլութիւն։
1) abéraKhdoutioun,
2) amloutioun
ingrédient n.m. (ար.)բաղադրութեան մէջ դրուած նիւթ։paGhatroutian méTch tervaDz nut
inguérissable adj. (ած.)անբուժելի։anpoujéli
ingurgiter v.tr. (ան.բայ)1) կլլել,
2) ներս նետել։
1) guellél,
2) nérs nédél
inhabilement adv. (մկբ.)անկարողութեամբ, անյաջողութեամբ։angaroGhoutiamp, anhaTchoGhoutiamp
inhabité adj.m. (ար.ած.)անբնակ։anpenag
inhabitée adj.f. (իգ.ած.)անբնակ։anpenag
inhabituellement adv. (մկբ.)անսովորաբար։ansovorapar
inhalation n.f. (իգ.)1) ծծում,
2) ներաշնչութիւն։
1) DzeDzoum,
2) nérachnTchoutioun
inhérent adj.m. (ար.ած.)1) յարակից,
2) ներակից։
1) haraguiTs,
2) néraguiTs
inhérente adj.f. (իգ.ած.)1) յարակից,
2) ներակից։
1) haraguiTs,
2) néraguiTs
inhospitalier adj.m. (ար.ած.)անհիւրընկալ։anhivrengal
inhospitalière adj.f. (իգ.ած.)անհիւրընկալ։anhivrengal
inhumain adj.m. (ար.ած.)անմարդկային։anmartgaïin
inhumaine adj.f. (իգ.ած.)անմարդկային։anmartgaïin
inhumainement adv. (մկբ.)դաժանօրէն, անողորմաբար։tajanorén, anoGhormapar
inhumation n.f. (իգ.)թաղում։taGhoum
inhumer v.tr. (ան.բայ)1) հողը դնել,
2) թաղել։
1) hoGhe tnél,
2) taGhél
inimitié n.f. (իգ.)թշնամութիւն։technamoutioun
inintelligemment adv. (մկբ.)անիմաստաբար, անհասապէս, անմտութեամբ։։animasdapar, anhassabés, anmedoutiamp
inintelligiblement adv. (մկբ.)անիմաստաբար, անհասապէս։animasdapar, anhassabés
ininterrompu adj.m. (ար.ած.)անընդհատ։anenthad
ininterrompue adj.f. (իգ.ած.)անընդհատ։anenthad
inique adj. (ած.)անօրէն, անիրաւ։anorén, anirav
iniquité n.f. (իգ.)անօրէնութիւն, անիրաւութիւն։anorénoutioun, aniravoutioun
initial adj.m. (ար.ած.)սկզբնական։esguezpenagan
initiale n.f. (իգ.)սկզբնատառ։esguezpenadaR
initiale adj.f. (իգ.ած.)սկզբնական։esguezpenagan
initialement adv. (մկբ.)նախապէս։naKhabés
initiales n.f.pl. (իգ.յոգ.)մականունի ու անունի զբնատառեր։maganouni ou anouni ezpnadaRér
initiation n.f. (իգ.)1) գաղտնի բաներու խելամտում,
2) մասնակցութիւն։
1) kaGhdni panérou Khélamdoum,
2) masnagTsoutioun
initiative n.f. (իգ.)նախաձեռնութիւն։naKhaTzéRnoutioun
initier v.tr. (ան.բայ)1) սորվեցնել,
2) գաղտնիքի մը մասնակից ընել։
1) sorvéTsenél,
2) kaGhdniki me masnaguiTs enél
injecter v.tr. (ան.բայ)1) ներարկել,
2) ներսրսկել։
1) nérarguél,
2) nérsrsguél
injection n.f. (իգ.)1) ներարկում,
2) ներսրսկում։
1) nérargoum,
2) nérsrsgoum
injonction n.f. (իգ.)պատուէր, հրաման։badvér, heraman
injure n.f. (իգ.)1) հայհոյանք,
2) թշնամանք,
3) նախատինք։
1) haïhoïank,
2) technamank,
3) naKhadink
injurier v.tr. (ան.բայ)1) հայհոյել,
2) թշնամանել,
3) նախատել։
1) haïhouïél,
2) technamanél,
3) naKhadél
injurieuse adj.f. (իգ.ած.)1) թշնամական,
2) նախատական։
1) technamagan,
2) naKhadagan
injurieusement adv. (մկբ.)նախատանօք, անիրաւաբար։naKhadanok, aniravapar
injurieux adj.m. (ար.ած.)1) թշնամական,
2) նախատական։
1) technamagan,
2) naKhadagan
injuste adj. (ած.)1) անիրաւ,
2) անարդար։
1) anirav,
2) anartar
injustement adv. (մկբ.)1) յանիրաւի, անիրաւաբար,
2) տարապարտ։
1) haniravi, aniravapar,
2) darabard
injustice n.f. (իգ.)1) անիրաւութիւն,
2) անարդարութիւն։
1) aniravoutioun,
2) anartaroutioun
inlassable adj. (ած.)անխոնջ։anKhonTch
inlassablement adv. (մկբ.)անխոնջ կերպով, առանց ձանձրանալու։anKhonTch guérbov, aRanTs TzanTzranalou
inncessamment adv. (մկբ.)1) անմիջապէս,
2) անյապաղ։
1) anmiTchabés,
2) anhabaGh
inné adj.m. (ար.ած.)1) ընդոծին,
2) ի ծնէ։
1) entoDzin,
2) i Dzené
innée adj.f. (իգ.ած.)1) ընդոծին,
2) ի ծնէ։
1) entoDzin,
2) i Dzené
innocence n.f. (իգ.)1) անմեղութիւն,
2) միամտութիւն։
1) anméGhoutioun,
2) miamdoutioun
innombrable adj. (ած.)1) անհամար կերպարանքով,
2) անթիւ։
1) anhamar guérbarankov,
2) antiv
innovation n.f. (իգ.)1) նորութիւն,
2) նորարարութիւն։
1) noroutioun,
2) norararoutioun
innover v.tr. ou v.int. (ան.բայ կամ չ. բայ)1) նորել,
2) նորարարել։
1) norél,
2) norararél
inoccupé n.m. (ար.)անզբաղ այր։anzpaGh aïr
inoccupé adj.m. (ար.ած.)1) անզբաղ,
2) պարապ, դատարկ։
1) anzpaGh,
2) barab, tadarg
inoccupée n.f. (իգ.)անզբաղ կին։anzpaGh guin
inoccupée adj.f. (իգ.ած.)1) անզբաղ,
2) պարապ, դատարկ։
1) anzpaGh,
2) barab, tadarg
inoculation n.f. (իգ.)1) պատուաստում,
2) փոխանցում։
1) badevasdoum,
2) poKhanTsoum
inodore adj. (ած.)անհոտ։anhod
inoffensif adj.m. (ար.ած.)1) անվնաս,
2) անմեղ։
1) anvnas,
2) anméGh
inoffensive adj.f. (իգ.ած.)1) անվնաս,
2) անմեղ։
1) anvnas,
2) anméGh
inoffensivement adv. (մկբ.)անվնասաբար։anvnassapar
inondation n.f. (իգ.)1) ողողում,
2) հեղեղ։
1) voGhoGhoum,
2) héGhéGh
inonder v.tr. (ան.բայ)ողողել։voGhoGhél
inopiné adj.m. (ար.ած.)1) յեղակարծ,
2) յանկարծական,
3) անակնկալ։
1) héGhagarDz,
2) hangarDzagan,
3) anaguengal
inopinée adj.f. (իգ.ած.)1) յեղակարծ,
2) յանկարծական,
3) անակնկալ։
1) héGhagarDz,
2) hangarDzagan,
3) anaguengal
inopinément adv. (մկբ.)անժամ, յանկարծ, յանկարծակի։anjam, hangarDz, hangarDzagui
inopportun adj.m. (ար.ած.)1) անժամ,
2) անդէպ,
3) անտեղի։
1) anjam,
2) antéb,
3) andéGhi
inopportune adj.f. (իգ.ած.)1) անժամ,
2) անդէպ,
3) անտեղի։
1) anjam,
2) antéb,
3) andéGhi
inopportunément adv. (մկբ.)անպատեհ ատեն, անժամանակաբր։anbadéh adén, anjamanagapr
inoubliable adj. (ած.)անմոռանալի։anmoRanali
inouï adj.m. (ար.ած.)1) անլուր,
2) չլսուած,
3) անգտանելի։
1) anlour,
2) TchelsouaDz,
3) ankedanéli
inouïe adj.f. (իգ.ած.)1) անլուր,
2) չլսուած,
3) անգտանելի։
1) anlour,
2) TchelsouaDz,
3) ankedanéli
inqualifiable adj. (ած.)անորակելի։anoraguéli
inquiet adj.m. (ար.ած.)անհանդարտ, մտահոգ։anhantard, medahok
inquiète adj.f. (իգ.ած.)1) անհանդարտ,
2) մտահոգ։
1) anhantard,
2) medahok
inquiètement adv. (մկբ.)մտահոգութեամբ։medahokoutiamp
inquiéter v.tr. (ան.բայ)մտահոգել։medahokél
inquiétude n.f. (իգ.)մտահոգութիւն։medahokoutioun
inquisition n.f. (իգ.)հաւատաքննութիւն։havadakennoutioun
insaisissable adj. (ած.)1) անբռնելի,
2) անըմբռնելի։
1) anpRnéli,
2) anempRnéli
insalubre adj. (ած.)վատառողջ։vadaRoGhTch
insanité n.f. (իգ.)1) անտրամաբանութիւն,
2) յիմարութիւն։
1) andramapanoutioun,
2) himaroutioun
insatiable adj. (ած.)անկուշտ, անյագ։angouchd, anhak
insatiablement adv. (մկբ.)անյագաբար։anhakapar
inscription n.f. (իգ.)1) արձանագրութիւն,
2) մուտք։
1) arTzanakeroutioun,
2) moudk
inscrire v.tr. (ան.բայ)արձանագրել։arTzanakerél
inscrit adj.m. (ար.ած.)ներգծեալ։nérkDzyal
inscrite adj.f. (իգ.ած.)ներգծեալ։nérkeDzyal
insecte n.m. (ար.)միջատ։miTchad
insensé adj.m. (ար.ած.)1) անմիտ,
2) անիմաստ,
3) խելագար։
1) anmid,
2) animasd,
3) Khélakar
insensée adj.f. (իգ.ած.)1) անմիտ,
2) անիմաստ,
3) խելագար։
1) anmid,
2) animasd,
3) Khélakar
insensibiliser v.tr. (ան.բայ)զգայազրկել։ezkaïazerguél
insensibilité n.f. (իգ.)անզգայութիւն։anzkaïoutioun
insensible adj. (ած.)անզգայ։anzka
insensiblement adv. (մկբ.)անզգալաբար, տակաւ։anzkalapar, dagav
inséparable adj. (ած.)անբաժանելի։anpajanéli
inséparablement adv. (մկբ.)անբաժանաբար, անանջատաբար։anpajanapar, ananTchadapar
insérer v.tr. (ան.բայ)1) մէջը մտցնել,
2) ներմուծել,
3) ներկցել։
1) méTche medTsenél,
2) nérmouDzél,
3) nérgTsél
insertion n.f. (իգ.)ներմուծում։nérmouDzoum
insigne n.m. (ար.)պատուանշանթ նշան։badevanchant nechan
insigne adj. (ած.)1) բարձրանշան,
2) նշանաւոր։
1) parTzranchan,
2) nechanavor
insignifiant adj.m. (ար.ած.)աննշան։annchan
insignifiante adj.f. (իգ.ած.)աննշան։annchan
insincèrement adv. (մկբ.)անճշմարտապէս։anDjchmardabés
insinuation n.f. (իգ.)1) սպրդում,
2) սպրդասացութիւն։
1) esbrtoum,
2) esbrtassaTsoutioun
insinuer v.tr. (ան.բայ)սպրդեցնել։sebertéTsenél
insipide adj. (ած.)1) հետաքրքրական,
2) անհամ,
3) անլի։
1) hédakrkragan,
2) anham,
3) anli
insistance n.f. (իգ.)1) թախանձանք,
2) պնդում։
1) taKhanTzank,
2) bentoum
insister v.tr. (ան.բայ)1) թախանձել,
2) պնդել։
1) taKhanTzél,
2) bentél
insolation n.f. (իգ.)արեւահարութիւն։arévaharoutioun
insolemment adv. (մկբ.)լրբօրէն, խիզահորէն։lerporén, Khizahorén
insolence n.f. (իգ.)1) լրբութիւն,
2) խրոխտանք։
1) lerpoutioun,
2) KheroKhdank
insolence n.f. (գ.)լկտիութիւնlegdioutioun
insolent adj.m. (ար.ած.)1) լիրբ,
2) խրոխտ։
1) lirp,
2) KheroKhd
insolente adj.f. (իգ.ած.)1) լիրբ,
2) խրոխտ։
1) lirp,
2) KheroKhd
insolite adj. (ած.)1) անսովոր,
2) կասկածելի։
1) ansovor,
2) gasgaDzéli
insoluble adj. (ած.)անլուծելի։anlouDzéli
insolvabilité n.f. (իգ.)1) անլուծելիութիւն,
2) պարտքերը վճարելու անկարողութիւն։
1) anlouDzélioutioun,
2) bardkére veDjarélou angaroGhoutioun
insolvable adj. (ած.)պարտքերը վճարելու անկարող։bardkére veDjarélou angaroGh
insomnie n.f. (իգ.)անքնութիւն։ankenoutioun
insondable adj. (ած.)1) անխորաչափելի,
2) անքննելի։
1) anKhoraTchapéli,
2) ankennéli
insouciant n.m. (ար.)անփոյթ այր։anpouït aïr
insouciant adj.m. (ար.ած.)1) անփոյթ,
2) անհոգ։
1) anpouït,
2) anhok
insouciante n.f. (իգ.)անփոյթ կին։anpouït guin
insouciante adj.f. (իգ.ած.)1) անփոյթ,
2) անհոգ։
1) anpouït,
2) anhok
insoucieusement adv. (մկբ.)անհոգաբար։anhokapar
insoumis n.m. (ար.)անհնազանդ զինուոր։anhnazant zinvor
insoumis adj.m. (ար.ած.)1) անկարգ,
2) անհնազանդ։
1) angark,
2) anhnazant
insoumise n.f. (իգ.)անհնազանդ զինուորուհի։anhnazant zinvorouhi
insoumise adj.f. (իգ.ած.)1) անկարգ,
2) անհնազանդ։
1) angark,
2) anhnazant
insoumission n.f. (իգ.)1) անհնազանդութիւն,
2) ըմբոստութիւն։
1) anhnazantoutioun,
2) emposdoutioun
inspecter v.tr. (ան.բայ)1) աչքէ անցընել,
2) քննել։
1) aTchké anTsenél,
2) kennél
inspecteur n.m. (ար.)1) քննիչ,
2) վերակացու այր։
1) kenniTch,
2) véragaTsou aïr
inspection n.f. (իգ.)1) քննութիւն,
2) վերակացութիւն։
1) kennoutioun,
2) véragaTsoutioun
inspectrice n.f. (իգ.)քննիչ, վերակացու կին։kenniTch, véragaTsou guin
inspirer v.tr. (ան.բայ)ներշնչել։nérchnTchél
instabilité n.f. (իգ.)անկայունութիւն։angaïounoutioun
instable adj. (ած.)անկայուն։angaïoun
installer v.tr. (ան.բայ)1) տեղաւորել,
2) զետեղել։
1) déGhavorél,
2) zédéGhél
instamment adv. (մկբ.)ստիպողապէս, թախանձագին։esdiboGhabés, taKhanTzakin
instance n.f. (իգ.)1) թախանձ,
2) ստիպում,
3) փոյթ,
4) պահանջանք։
1) taKhanTz,
2) esdiboum,
3) pouït,
4) bahanTchank
instant n.m. (ար.)ակնթարթ, կարճ պահ։aguentart, garDj bah
instant adj.m. (ար.ած.)1) թախանձագին,
2) ստիպողական,
3) անմիջական։
1) taKhanTzakin,
2) esdiboGhagan,
3) anmiTchagan
instantané n.m. (ար.)նկար՝ վարկեանական քաշուած։negar varguéanagan kachvaDz
instantané adj.m. (ար.ած.)վայրկենական։vaïrguénagan
instantanée adj.f. (իգ.ած.)վայրկենական։vaïrguénagan
instantanément adv. (մկբ.)վայրկեանաբար, յանկարծակի։vaïrguéanapar, hangarDzagui
instante adj.f. (իգ.ած.)1) թախանձագին,
2) ստիպողական,
3) անմիջական։
1) taKhanTzakin,
2) esdiboGhagan,
3) anmiTchagan
instar (à l') prép. (նխդր.)ըստ օրինակի, հետեւելով։esd orinagui, hédévélov
instigation n.f. (իգ.)1) թելադրութիւն,
2) դրդում։
1) télatroutioun,
2) trtoum
instinct n.m. (ար.)բնազդ։penazt
instinctif adj.m. (ար.ած.)1) բնազդային,
2) բնազդական։
1) penaztaïin,
2) penaztagan
instinctive adj.f. (իգ.ած.)1) բնազդային,
2) բնազդական։
1) penaztaïin,
2) penaztagan
instinctivement adv. (մկբ.)բնազտաբար, բնազտօրէն։penazdapar, penazdorén
instituer v.tr. (ան.բայ)1) հաստատել,
2) կարգել,
3) հիմնարկել։
1) hasdadél,
2) garkél,
3) himnarguél
institut n.m. (ար.)1) օրէնք,
2) կաճառ։
1) orénk,
2) gaDjaR
instituteur n.m. (ար.)ուսուցիչ։oussouTsiTch
institution n.f. (իգ.)1) հիմնարկութիւն,
2) հաստատութիւն։
1) himnargoutioun,
2) hasdadoutioun
institutrice n.f. (իգ.)ուսուցչուհի։oussouTsTchouhi
instructeur n.m. (ար.)1) վարժիչ,
2) կրթիչ։
1) varjiTch,
2) guertiTch
instructif adj.m. (ար.ած.)1) կրթական,
2) կրթիչ,
3) դաստիարակիչ։
1) guertagan,
2) guertiTch,
3) tasdiaraguiTch
instruction n.f. (իգ.)1) կրթութիւն,
2) նախաքննութիւն (դատի)։
1) guertoutioun,
2) naKhakennoutioun (tadi)
instructive adj.f. (իգ.ած.)1) կրթական,
2) կրթիչ,
3) դաստիարակիչ։
1) guertagan,
2) guertiTch,
3) tasdiaraguiTch
instruire v.tr. (ան.բայ)1) կրթել,
2) ուսուցանել,
3) տեղեկացնել,
4) դատ պատրաստել։
1) guertél,
2) oussouTsanél,
3) déGhégaTsenél,
4) tad badrassedél
instrument n.m. (ար.)գործիք։korDzik
insu (à l') loc.adv. (մկբ.դրձ.)գաղտնի, առանց որոշ անձի մը գիտնալուն։kaGhdni, aRanTs voroch anTzi me kidnaloun
insubordination n.f. (իգ.)անհնազանդութիւն։anhnazantoutioun
insuccès n.m. (ար.)անյաջողութիւն։anhaTchoGhoutioun
insuffisamment adv. (մկբ.)անբաւականապէս։anpavaganabés
insuffisance n.f. (իգ.)անբաւարարութիւն։anpavararoutioun
insuffisant adj.m. (ար.ած.)անբաւարար։anpavarar
insuffisante adj.f. (իգ.ած.)անբաւարար։anpavarar
insulaire n. (գ.)կղզեաբնակ։gueGhzyapenag
insulaire adj. (ած.)1) կղզային,
2) կղզեցի։
1) gueGhzaïin,
2) gueGhzéTsi
insulte n.f. (իգ.)1) նախատինք,
2) թշնամանք։
1) naKhadink,
2) technamank
insulter v.tr. (ան.բայ)1) նախատել,
2) անարգել։
1) naKhadél,
2) anarkél
insupportable adj. (ած.)անտանելի։andanéli
insupportablement adv. (մկբ.)անհանդուրժաբար, անհնարին։anhantourjapar, anhnarin
insurgé n.m. (ար.)ապստամբ, ըմբոստ մարդ։absdamp, emposd mart
insurgée n.f. (իգ.)ապստամբ, ըմբոստ կին։absdamp, emposd guin
insurger (s') v.int. (չ. բայ)1) ապստամբիլ,
2) ըմբոստանալ։
1) absdampil,
2) emposdanal
insurmontable adj. (ած.)1) անյաղթ,
2) անյաղթահարելի,
3) աննուաճ։
1) anhaGht,
2) anhaGhtaharéli,
3) annevaDj
insurrection n.f. (իգ.)1) ապստամբութիւն,
2) ըմբոստութիւն։
1) absdampoutioun,
2) emposdoutioun
insurrectionnellement adv. (մկբ.)ապստամբաբար։absdampapar
intact adj.m. (ար.ած.)1) ամբողջ,
2) անեղծ,
3) անվնաս։
1) ampoGhTch,
2) anéGhDz,
3) anvnas
intacte adj.f. (իգ.ած.)1) ամբողջ,
2) անեղծ,
3) անվնաս։
1) ampoGhTch,
2) anéGhDz,
3) anvnas
intarissable adj. (ած.)1) անհատնում,
2) անսպառ։
1) anhadnoum,
2) ansbaR
intarissablement adv. (մկբ.)անհատահոսաբար։anhadahossapar
intégral adj.m. (ար.ած.)1) ամբողջ,
2) ամբողջական։
1) ampoGhTch,
2) ampoGhTchagan
intégrale adj.f. (իգ.ած.)1) ամբողջ,
2) ամբողջական։
1) ampoGhTch,
2) ampoGhTchagan
intégralement adv. (մկբ.)բովանդակ, ամբողջ, ամբողջապէս, լիովի։povantag, ampoGhTch, ampoGhTchabés, liovi
intégrales n.f.pl. (իգ.յոգ.)հեղինակի մը ամբողջական գործերը։héGhinagui me ampoGhTchagan korDzére
intégration n.f. (իգ.)համարկում։hamargoum
intègre adj. (ած.)1) ուղիղ,
2) անայլայլ,
3) անարատ։
1) ouGhiGh,
2) anaïlaïl,
3) anarad
intègrement adv. (մկբ.)անկաշառ, անարատ կերպով։angachaR, anarad guérbov
intégrité n.f. (իգ.)1) լրութիւն,
2) ամբողջութիւն,
2) անարատութիւն։
1) leroutioun,
2) ampoGhTchoutioun,
2) anaradoutioun
intellectuel n.m. (ար.)մտաւորական։medavoragan
intellectuel adj.m. (ար.ած.)1) մտաւորական,
2) մտային։
1) medavoragan,
2) medaïin
intellectuelle n.f. (իգ.)մտաւորականուհի։medavoraganouhi
intellectuelle adj.f. (իգ.ած.)1) մտաւորական,
2) մտային։
1) medavoragan,
2) medaïin
intellectuellement adv. (մկբ.)իմացողաբար, մտաւորապէս։imaTsoGhapar, medavorabés
intelligemment adv. (մկբ.)խելամտաբար, իմաստնորէն, խելքով։Khélamdapar, imasdnorén, Khélkov
intelligence n.f. (իգ.)1) միտք,
2) ուշիմութիւն։
1) midk,
2) ouchimoutioun
intelligent adj.m. (ար.ած.)1) խելացի,
2) ուշիմ։
1) KhélaTsi,
2) ouchim
intelligente adj.f. (իգ.ած.)1) խելացի,
2) ուշիմ։
1) KhélaTsi,
2) ouchim
intelligible adj. (ած.)1) հասկնալի,
2) իմանալի։
1) hasguenali,
2) imanali
intelligiblement adv. (մկբ.)յստակօրէն, դիւրիմացաբար։hesdagorén, turimaTsapar
intempérance n.f. (իգ.)անժուժկալութիւն։anjoujgaloutioun
intempérie n.f. (իգ.)1) անբարեխառնութիւն,
2) անկարգութիւն։
1) anparéKhaRnoutioun,
2) angarkoutioun
intempestif adj.m. (ար.ած.)1) անժամանակ,
2) տարաժամ։
1) anjamanag,
2) darajam
intempestive adj.f. (իգ.ած.)1) անժամանակ,
2) տարաժամ։
1) anjamanag,
2) darajam
intempestivement adv. (մկբ.)տարաժամ, անյարմար ատեն։darajam, anharmar adén
intenable adj. (ած.)անպաշտպանելի։anbachdbanéli
intendance n.f. (իգ.)1) տեսչութիւն,
2) հոգաբարձութիւն։
1) désTchoutioun,
2) hokaparTzoutioun
intendant n.m. (ար.)1) տեսուչ,
2) հոգաբարձու,
3) կուսակալ։
1) déssouTch,
2) hokaparTzou,
3) goussagal
intendante n.f. (իգ.)1) տեսչուհի,
2) հոգաբարձուհի,
3) կուսակալուհի։
1) désTchouhi,
2) hokaparTzouhi,
3) goussagalouhi
intense adj. (ած.)1) ուժգին,
2) սաստիկ։
1) oujkin,
2) sasdig
intensément adv. (մկբ.)սաստիկ կերպով։sasdig guérbov
intensifier v.tr. (ան.բայ)1) սաստկացնել,
2) զօրացնել։
1) sasdgaTsenél,
2) zoraTsenél
intensité n.f. (իգ.)1) ուժգնութիւն,
2) սաստկութիւն։
1) oujkenoutioun,
2) sasdgoutioun
intensivement adv. (մկբ.)ուժգնաբար, սաստիկ կերպով։oujkenapar, sasdig guérbov
intenter v.tr. (ան.բայ)բանալ (դատ)։panal (tad)
intention n.f. (իգ.)1) դիտաւորութիւն,
2) դիտում,
3) միտում։
1) tidavoroutioun,
2) tidoum,
3) midoum
intentionnellement adv. (մկբ.)դիտմամբ, խորհրդով։tidmamp, Khorhrtov
interactivement adv. (մկբ.)միջգործաբար։miTchkorDzapar
intercaler v.tr. (ան.բայ)1) դնել,
2) մտցնել,
3) ներդնել։
1) tnél,
2) medTsenél,
3) nértnél
intercéder n.f. (իգ.)1) միջնորդել,
2) բարեխօսել։
1) miTchnortél,
2) paréKhossél
intercepter v.tr. (ան.բայ)1) ճամբան կտրել,
2) խափանել,
3) գրաւել։
1) Djampan gdrél,
2) Khapanél,
3) keravél
intercession n.f. (իգ.)1) միջնորդութիւն,
2) բարեխօսում։
1) miTchnortoutioun,
2) paréKhossoum
interdiction n.f. (իգ.)1) արգելում,
2) արգելք։
1) arkéloum,
2) arkélk
interdire v.tr. (ան.բայ)1) արգիլել,
2) խափանել,
3) շփոթել։
1) arkilél,
2) Khapanél,
3) chepotél
intéressant adj.m. (ար.ած.)հետաքրքրական։hédakrkragan
intéressante adj.f. (իգ.ած.)հետաքրքրական։hédakrkragan
intéressé n.m. (ար.)շահագրգռեալ այր։chahakerkRial aïr
intéressé adj.m. (ար.ած.)1) շահախնդիր,
2) շահընկալ,
3) անձնաշահ,
4) շահասէր։
1) chahaKhentir,
2) chahengal,
3) anTznachah,
4) chahassér
intéressée n.f. (իգ.)շահագրգռեալ կին։chahakerkRial guin
intéressée adj.f. (իգ.ած.)1) շահախնդիր,
2) շահընկալ,
3) անձնաշահ,
4) շահասէր։
1) chahaKhentir,
2) chahengal,
3) anTznachah,
4) chahassér
intéresser v.tr. (ան.բայ)1) հետաքրքրել,
2) շահ տալ։
1) hédakrkrél,
2) chah dal
intérêt n.m. (ար.)1) տոկոս,
2) շահ,
3) շահախնդրութիւն։
1) dogos,
2) chah,
3) chahaKhentroutioun
intérieur n.m. (ար.)1) ներսի կողմը,
2) ներսը,
3) բնակարանի մը սարքաւորում,
4) ընտանեկան պատկեր։
1) nérsi goGhme,
2) nérse,
3) penagarani me sarkavoroum,
4) endanégan badguér
intérieur adj.m. (ար.ած.)1) ներքին,
2) հոգեկան,
3) սրտի խորք։
1) nérkin,
2) hokégan,
3) serdi Khork
intérieure adj.f. (իգ.ած.)1) ներքին,
2) հոգեկան,
3) սրտի խորք։
1) nérkin,
2) hokégan,
3) serdi Khork
intérieurement adv. (մկբ.)1) ներսէն,
2) սրտի մէջ։
1) nérsén,
2) serdi méTch
intérim n.m. (ար.)1) փոխանորդութիւն,
2) առժամեայ պաշտօն։
1) poKhanortoutioun,
2) aRjamïa bachdon
interjection n.f. (իգ.)ձայնարկութիւն, միջարկութիւն։Tzaïnargoutioun, miTchargoutioun
interligne n.m. (ար.)երկու տողերու միջոց, տողամէջ։yérgou doGhérou miTchoTs, doGhaméTch
interloquer v.tr. (ան.բայ)1) ապշեցնել,
2) շփոթեցնել։
1) abchéTsenél,
2) chepotéTsenél
intermède n.m. (ար.)1) միջախաղ,
2) պզտիկ օփերա։
1) miTchaKhaGh,
2) bzdig opéra
intermédiaire n.m. (ար.)միջնորդ։miTchnort
intermédiaire adj. (ած.)1) միջանկեալ,
2) միջին։
1) miTchanguéal,
2) miTchin
interminable adj. (ած.)անվերջանալի։anvérTchanali
interminablement adv. (մկբ.)անվախճանաբար։anvaKhDjanapar
intermittent n.m. (ար.)ընդհատ աշխատաւոր։enthad achKhadavor
intermittent adj.m. (ար.ած.)1) ընդմիջուած,
2) ընդհատ։
1) entmiTchvaDz,
2) enthad
intermittente n.f. (իգ.)ընդհատ աշխատաւորուհի։enthad achKhadavorouhi
intermittente adj.f. (իգ.ած.)1) ընդմիջուած,
2) ընդհատ։
1) entmiTchvaDz,
2) enthad
internat n.m. (ար.)գիշերօթիկ դպրոց։kichérotig tbroTs
international adj.m. (ար.ած.)միջազգային։miTchazkaïin
internationale n.f. (իգ.)1) աշխատաւորներու միջազգային կազմակերպութիւն,
2) համայնաւորներու միջազգային գայլերգ։
1) achKhadavorenérou miTchazkaïin gazmaguérboutioun,
2) hamaïnavorenérou miTchazkaïin kaïlérk
internationale adj.f. (իգ.ած.)միջազգային։miTchazkaïin
internationalement adv. (մկբ.)միջազգաբար։miTchazkapar
interne n. (գ.)1) գիշերօթիկ,
2) բժիշկական ուսանող՝ հիւանդանոցի մէջ գործող։
1) kichérotig,
2) pjichgagan oussanoGh hivantanoTsi méTch korDzoGh
interne adj. (ած.)ներքին։nérkin
interner v.tr. (ան.բայ)1) ներս մտցնել,
2) արգելափակել։
1) nérs medTsenél,
2) arkélapaguél
interpeller v.tr. (ան.բայ)1) հարցապնդել,
2) պահանջել։
1) harTsabntél,
2) bahanTchél
interposer v.tr. (ան.բայ)1) մէջտեղ դնել,
2) միջեւ դնել։
1) méTchdéGh tnél,
2) miTchév tnél
interprétation n.f. (իգ.)1) մեկնութիւն,
2) մեկնաբանութիւն։
1) méguenoutioun,
2) méguenapanoutioun
interprète n. (գ.)1) թարգման,
2) մեկնիչ։
1) tarkman,
2) mégueniTch
interpréter v.tr. (ան.բայ)1) մեկնաբանել,
2) թարգմանել։
1) méguenapanél,
2) tarkmanél
interrogateur n.m. (ար.)հարցաքննիչ այր։harTsakenniTch aïr
interrogateur adj.m. (ար.ած.)1) հարցաքննիչ,
2) խուզարկու։
1) harTsakenniTch,
2) Khouzargou
interrogatif adj.m. (ար.ած.)հարցական։harTsagan
interrogation n.f. (իգ.)հարցաքննութիւն։harTsakennoutioun
interrogative adj.f. (իգ.ած.)հարցական։harTsagan
interrogativement adv. (մկբ.)հարցօրէն, հարցնելով։harTsorén, harTsenélov
interrogatrice n.f. (իգ.)հարցաքննիչ կին։harTsakenniTch guin
interrogatrice adj.f. (իգ.ած.)1) հարցաքննիչ,
2) խուզարկու։
1) harTsakenniTch,
2) Khouzargou
interroger v.tr. (ան.բայ)1) քննել,
2) հարցաքննել։
1) kennél,
2) harTsakennél
interrompre v.tr. (ան.բայ)1) ընդհատել,
2) ընդմիջել,
3) խափանել,
4) կեցնել։
1) enthadél,
2) entmiTchél,
3) Khapanél,
4) guéTsenél
interrupteur n.m. (ար.)ելեկտրականութիւնը ընդհատիչ, անջատիչ։yélégdraganoutioune enthadiTch, anTchadiTch
interruption n.f. (իգ.)ընդհատում։enthadoum
intersection n.f. (իգ.)1) հատման կէտ,
2) հատակէտ։
1) hadman guéd,
2) hadaguéd
interstice n.m. (ար.)1) ժամանակամիջոց,
2) անջրպետ։
1) jamanagamiTchoTs,
2) anTchrbéd
intervalle n.m. (ար.)1) ժամանակամիջոց,
2) անջրպետ,
3) միջոց։
1) jamanagamiTchoTs,
2) anTchrbéd,
3) miTchoTs
intervenir v.int. (չ. բայ)1) միջամտել,
2) միջնորդել։
1) miTchamdél,
2) miTchnortél
intervention n.f. (իգ.)միջամտութիւն։miTchamdoutioun
intervertir v.tr. (ան.բայ)1) կարգը փոխել,
2) վերիվայրել։
1) garke poKhél,
2) vérivaïrél
interview n.f. (իգ.)հարցազրոյց։harTsazrouïTs
intestin n.m. (ար.)աղիք։aGhik
intestin adj.m. (ար.ած.)1) ներքին,
2) ընտանեկան։
1) nérkin,
2) endanégan
intestine adj.f. (իգ.ած.)1) ներքին,
2) ընտանեկան։
1) nérkin,
2) endanégan
intime n. (գ.)1) մտերիմ,
2) ընտանեկից։
1) medérim,
2) endanéguiTs
intime adj. (ած.)1) մտերիմ,
2) սերտ։
1) medérim,
2) sérd
intimement adv. (մկբ.)1) սերտ կապով,
2) մտերմաբար,
3) ներքնապէս։
1) sérd gabov,
2) medérmapar,
3) nérknabés
intimider v.tr. (ան.բայ)վախցնել։vaKhTsenél
intimité n.f. (իգ.)մտերմութիւն։medérmoutioun
intituler v.tr. (ան.բայ)1) խորագրել,
2) վերնագրել։
1) Khorakerél,
2) vérenakerél
intolérable adj. (ած.)1) անտանելի,
2) անհանդուրժելի։
1) andanéli,
2) anhantourjéli
intolérablement adv. (մկբ.)անհանդուրժելի կերպով։anhantourjéli guérbov
intolérance n.f. (իգ.)կրօնական անթոյլտուութիւն։gueronagan antouïldvovtioun
intolérant adj.m. (ար.ած.)1) անթոյլատու,
2) աններող,
3) անհանդոյժ։
1) antouïladou,
2) annéroGh,
3) anhantouïj
intolérante adj.f. (իգ.ած.)1) անթոյլատու,
2) աններող,
3) անհանդոյժ։
1) antouïladou,
2) annéroGh,
3) anhantouïj
intoxication n.f. (իգ.)թունաւորում։tounavoroum
intoxiquer v.tr. (ան.բայ)թունաւորել։tounavorél
intraitable adj. (ած.)1) դաժան,
2) խօսք չհասկցող։
1) tajan,
2) Khosk TchhasgTsoGh
intransigeant adj.m. (ար.ած.)1) անհաշտ,
2) անզիջող,
3) անիրաւախոհ։
1) anhachd,
2) anziTchoGh,
3) aniravaKhoh
intransigeant n.m. (ար.)անհաշտ, անզիջող այր։anhachd, anziTchoGh aïr
intransigeante n.f. (իգ.)անհաշտ, անզիջող կին։anhachd, anziTchoGh guin
intransigeante adj.f. (իգ.ած.)1) անհաշտ,
2) անզիջող,
3) անիրաւախոհ։
1) anhachd,
2) anziTchoGh,
3) aniravaKhoh
intransitivement adv. (մկբ.)անանցողակի, անանցողաբար։ananTsoGhagui, ananTsoGhapar
intrépide adj. (ած.)1) անվեհեր,
2) աներկիւղ։
1) anvéhér,
2) anérguivGh
intrépidement adv. (մկբ.)աներկիւղ, անվեհեր։anérguivGh, anvéhér
intrigant n.m. (ար.)1) ձեռքի տակէն գործող,
2) մեքենայող (այր)։
1) TzéRki daguén korDzoGh,
2) mékénaïoGh (aïr)
intrigant adj.m. (ար.ած.)1) ձեռքի տակէն գործող,
2) մեքենայող,
3) խարնակիչ,
4) նենգախոհ։
1) TzéRki daguén korDzoGh,
2) mékénaïoGh,
3) KharenaguiTch,
4) nénkaKhoh
intrigante n.f. (իգ.)1) ձեռքի տակէն գործող,
2) մեքենայող (կին)։
1) TzéRki daguén korDzoGh,
2) mékénaïoGh (guin)
intrigante adj.f. (իգ.ած.)1) ձեռքի տակէն գործող,
2) մեքենայող,
3) խարնակիչ,
4) նենգախոհ։
1) TzéRki daguén korDzoGh,
2) mékénaïoGh,
3) KharenaguiTch,
4) nénkaKhoh
intrigue n.f. (իգ.)1) դաւ,
2) մեքենայութիւն։
1) tav,
2) mékénaïoutioun
intriguer v.tr. (ան.բայ)1) մտմտուք արթնցնել,
2) դաւել,
3) մեքենայել։
1) medmedouk artnTsenél,
2) tavél,
3) mékénaïél
introduction n.f. (իգ.)1) մուծում,
2) ներածութիւն։
1) mouDzoum,
2) néraDzoutioun
introduire v.tr. (ան.բայ)1) ներմուծել,
2) ներկայացնել։
1) nérmouDzél,
2) nérgaïaTsenél
introspection n.f. (իգ.)ներհայեցողութիւն։nérhaïéTsoGhoutioun
intrus n.m. (ար.)ինքնակոչ, ինքնամատոյց, ինքնամուտ այր։inknagoTch, inknamadouïTs, inknamoud aïr
intrus adj.m. (ար.ած.)1) ինքնակոչ,
2) ինքնամատոյց,
3) ինքնամուտ։
1) inknagoTch,
2) inknamadouïTs,
3) inknamoud
intruse n.f. (իգ.)ինքնակոչ, ինքնամատոյց, ինքնամուտ կին։inknagoTch, inknamadouïTs, inknamoud guin
intruse adj.f. (իգ.ած.)1) ինքնակոչ,
2) ինքնամատոյց,
3) ինքնամուտ։
1) inknagoTch,
2) inknamadouïTs,
3) inknamoud
intuition n.f. (իգ.)1) յայտնատեսութիւն,
2) ներիմացում։
1) haïdnadéssoutioun,
2) nérimaTsoum
inusable adj. (ած.)անմաշելի, անմաշ։anmachéli, anmach
inusité adj.m. (ար.ած.)անգործածական, անսովոր։ankorDzaDzagan, ansovor
inusitée adj.f. (իգ.ած.)նգործածական, անսովոր։nekorDzaDzagan, ansovor
inutile adj. (ած.)անօգուտ։anokoud
inutilement adv. (մկբ.)ի զուր, վայրապար։i zour, vaïrabar
inutilité n.f. (իգ.)1) անօգտութիւն,
2) անգործածութիւն։
1) anokdoutioun,
2) ankorDzaDzoutioun
invalide adj. (ած.)1) տկար,
2) ապիկար,
3) անկարող,
4) անվաւեր,
5) հաշմանդամ։
1) degar,
2) abigar,
3) angaroGh,
4) anvavér,
5) hachmantam
invalider v.tr. (ան.բայ)անվաւեր ընել։anvavér enél
invalidité n.f. (իգ.)1) անվաւերութիւն,
2) անկարութիւն։
1) anvavéroutioun,
2) angaroutioun
invariable adj. (ած.)1) անփոփոխ,
2) անյեղլի։
1) anpopoKh,
2) anhéGhli
invariablement adv. (մկբ.)անփոփոխ կերպով։anpopoKh guérbov
invasion n.f. (իգ.)1) արշաւանք,
2) ներխուժում,
3) գրաւում։
1) archavank,
2) nérKhoujoum,
3) keravoum
invective n.f. (իգ.)ծանր թշնամական խօսք, լուտանք։Dzanr technamagan Khosk, loudank
invendable adj. (ած.)անվաճառելի։anvaDjaRéli
inventaire n.m. (ար.)1) ցուցակ ինչքերու,
2) հաշուեյարդար։
1) TsouTsag inTchkérou,
2) hachvéhartar
inventer v.tr. (ան.բայ)1) հնարել,
2) ստեղծել։
1) henarél,
2) esdéGhDzél
inventeur n. (գ.)արուեստագիւտ։arvésdakioud
invention n.f. (իգ.)1) հնարում,
2) ստեղծում։
1) henaroum,
2) esdéGhDzoum
inventorier v.tr. (ան.բայ)ցուցակագրել։TsouTsagakerél
Inventrice n. (գ.)արուեստագիւտ։arvésdakioud
inverse adj. (ած.)1) հակառակ,
2) շրջեալ,
3) խոտորնակ։
1) hagaRag,
2) cherTchial,
3) Khodorenag
inversement adv. (մկբ.)1) հակադարձ,
2) հակառակ կերպով։
1) hagatarTz,
2) hagaRag guérbov
inversion n.f. (իգ.)1) շրջում,
2) խոտորում։
1) cherTchoum,
2) Khodoroum
investigation n.f. (իգ.)1) քննութիւն,
2) հետազօտութիւն։
1) kennoutioun,
2) hédazodoutioun
investir v.tr. (ան.բայ)1) ներդնել (գումար),
2) տալ (իշխանութիւն),
3) պաշարել։
1) nértnél (koumar),
2) dal (ichKhanoutioun),
3) bacharél
investissement n.m. (ար.)1) պաշարում,
2) ներդրում։
1) bacharoum,
2) nértroum
invétéré adj.m. (ար.ած.)1) հինցած,
2) արմատացած։
1) hinTsaDz,
2) armadaTsaDz
invétérée adj.f. (իգ.ած.)1) հինցած,
2) արմատացած։
1) hinTsaDz,
2) armadaTsaDz
invisible adj. (ած.)անտեսանելի։andéssanéli
invitation n.f. (իգ.)1) հրաւէր,
2) կոչ,
3) յորդոր։
1) heravér,
2) goTch,
3) hortor
invité n.m. (ար.)հրաւիրեալ, հիւր այր։heravirial, hur aïr
invité adj.m. (ար.ած.)1) հրաւիրեալ,
2) հրաւիրուած,
3) կոչեցեալ։
1) heravirial,
2) heravirvaDz,
3) goTchéTsial
invitée n.f. (իգ.)հրաւիրեալ, հիւր կին։heravirial, hur guin
invitée adj.f. (իգ.ած.)1) հրաւիրեալ,
2) հրաւիրուած,
3) կոչեցեալ։
1) heravirial,
2) heravirvaDz,
3) goTchéTsial
inviter v.tr. (ան.բայ)1) հրաւիրել,
2) յորդորել,
3) դրդել։
1) heravirél,
2) hortorél,
3) trtél
invocation n.f. (իգ.)1) կոչում,
2) աղերս։
1) goTchoum,
2) aGhérs
involontaire adj. (ած.)1) ակամայ,
2) անկամ։
1) agama,
2) angam
involontairement adv. (մկբ.)ակամայ։agama
invoquer v.tr. (ան.բայ)1) կանչել,
2) կոչել,
3) հայցել։
1) ganTchél,
2) goTchél,
3) haïTsél
invraisemblable adj. (ած.)1) անհաւանական,
2) անիրականանման։
1) anhavanagan,
2) aniragananman
invraisemblablement adv. (մկբ.)անհաւանականաբար, անհաւանօրէն։anhavanaganapar, anhavanorén
invraisemblance n.f. (իգ.)անհաւանականութիւն։anhavanaganoutioun
invulnérable adj. (ած.)անխոցելի։anKhoTséli
iode n.m. (ար.)պարզ մարմին մը՝ իոտ, մանիշ։barz marmin me iod, manich
iodé adj.m. (ար.ած.)մանիշեալ, մանշացեալ։manichial, manchaTsial
iodée n.f.adj. (իգ.ած)մանիշեալ, մանշացեալ։manichial, manchaTsial
iodure n.m. (ար.)աղ մը՝ մանշուկ։aGh me manchoug
ioduré adj.m. (ար.ած.)իոտաւոր, մանշուկեալ։iodavor, manchouguéal
iodurée adj.f. (իգ.ած.)իոտաւոր, մանշուկեալ։iodavor, manchouguéal
irascible adj. (ած.)բարկացոտ, ցասկոտ։pargaTsod, Tsasgod
iris n.m. (ար.)ծիածան, ծաղիկ մը՝ հիրիկ։DziaDzan, DzaGhig me hirig
irisé adj.m. (ար.ած.)ծիածանեալ, եդփնագոյն։DziaDzanial, yétpenakouïn
irisée adj.f. (իգ.ած.)ծիածանեալ, եդփնագոյն։DziaDzanial, yétpenakouïn
Irlandais n.m. (ար.)իրլանտացի։irlandaTsi
irlandaise adj.m. (ար.ած.)իրլանտական։irlandagan
Irlandaise n.f. (իգ.)իրլանտուհի։irlandouhi
irlandaise adj.f. (իգ.ած.)իրլանտական։irlandagan
ironie n.f. (իգ.)հեգնանք։héknank
ironique adj. (ած.)հեգնական։héknagan
ironiquement adv. (մկբ.)հեգնօրէն։héknorén
irrationnellement adv. (մկբ.)անբանաւորապէս, անհամաչափօրէն։anpanavorabés, anhamaTchaporén
irréalisable adj. (ած.)անիրագործելի։anirakorDzéli
irréductible adj. (ած.)1) անվերածելի,
2) անտեղադրելի։
1) anvéraDzéli,
2) andéGhatréli
irréductiblement adv. (մկբ.)անվերածելի, անտեղադրելի ձեւով։anvéraDzéli, andéGhatréli Tzévov
irréel adj.m. (ար.ած.)անիսկական։anisgagan
irréelle adj.f. (իգ.ած.)անիսկական։anisgagan
irréellement adv. (մկբ.)անիսկական կերպով։anisgagan guérbov
irréfléchi adj.m. (ար.ած.)1) չմտածուած,
2) անխորհուրդ։
1) TchmdaDzvaDz,
2) anKhorhourt
irréfléchie adj.f. (իգ.ած.)1) չմտածուած,
2) անխորհուրդ։
1) TchmdaDzvaDz,
2) anKhorhourt
irréfutable adj. (ած.)անհերքելի, անժխտելի։anhérkéli, anjKhdéli
irréfutablement adv. (մկբ.)անհերքելի, անժխտելի կերպով։anhérkéli, anjKhdéli guérbov
irrégularité n.f. (իգ.)անկանոնութիւն։anganonoutioun
irrégulier adj.m. (ար.ած.)անկանոն։anganon
irrégulière adj.f. (իգ.ած.)անկանոն։anganon
irrégulièrement adv. (մկբ.)անկանոնապէս, անկարգաբար։anganonabés, angarkapar
irréligion n.f. (իգ.)անկրօնութիւն։angronoutioun
irréparablement adv. (մկբ.)անդարմանելի կերպով։antarmanéli guérbov
irréprochable adj. (ած.)1) անբասիր,
2) անարատ։
1) anpassir,
2) anarad
irréprochablement adv. (մկբ.)անստգիւտօրէն, անսագիւտ կերպով։anesdkudorén, anesakud guérbov
irrésistible adj. (ած.)անդիմադրելի։antimatréli
irrésistiblement adv. (մկբ.)անդիմադրելի կերպով։antimatréli guérbov
irrésolu adj.m. (ար.ած.)1) անլոյծ,
2) երկմիտ,
3) չլուծուած։
1) anlouïDz,
2) yérgmid,
3) TchlouDzvaDz
irrésolue adj.f. (իգ.ած.)1) անլոյծ,
2) երկմիտ,
3) չլուծուած։
1) anlouïDz,
2) yérgmid,
3) TchlouDzvaDz
irrésolument adv. (մկբ.)երկմտօրէն։yérgmdorén
irrespectueusement adv. (մկբ.)անպատկառօրէն, լրբօրէն։anbadgaRorén, lerporén
irrespirable adj. (ած.)անշնչելի։anchnTchéli
irresponsabilité n.f. (իգ.)անպատասխանատւութիւն։anbadasKhanadvoutioun
irresponsable n. (գ.)անպատասխանատու անձ։anbadasKhanadou anTz
irresponsable adj. (ած.)անպատասխանատու։anbadasKhanadou
irresponsablement adv. (մկբ.)անպատասխանատու կերպով, անպատկառ։anbadasKhanadou guérbov, anbadgaR
irrévérencieuse adj.f. (իգ.ած.)1) յարգազանց,
2) անմեծար։
1) harkazanTs,
2) anméDzar
irrévérencieusement adv. (մկբ.)անմեծարաբար, ակպատկառ։anméDzarapar, agbadgaR
irrévérencieux adj.m. (ար.ած.)1) յարգազանց,
2) անմեծար։
1) harkazanTs,
2) anméDzar
irriguer v.tr. (ան.բայ)1) ոռոգել,
2) ջրել։
1) voRokél,
2) Tcherél
irritable adj. (ած.)1) դիւրագրգիռ,
2) գրգռելի։
1) turakerkiR,
2) kerkRéli
irritation n.f. (իգ.)1) մորթի բորբոքում,
2) գրգռում, զայրոյթ։
1) morti porpokoum,
2) kerkRoum, zaïrouït
irriter v.tr. (ան.բայ)1) գրգռել,
2) բարկացնել,
3) զայրացնել։
1) kerkRél,
2) pargaTsenél,
3) zaïraTsenél
irruption n.f. (իգ.)1) ներխուժում,
2) գրաւում։
1) nérKhoujoum,
2) keravoum
isolateur n.m. (ար.)1) մեկուսացուցիչ կազմած,
2) ելեքտրական մեկուսացուցիչ։
1) mégoussaTsouTsiTch gazmaDz,
2) yélékdragan mégoussaTsouTsiTch
isolateur adj.m. (ար.ած.)մեկուսացուցիչ։mégoussaTsouTsiTch
isolatrice adj.f. (իգ.ած. )մեկուսացուցիչ։mégoussaTsouTsiTch
isolé adj.m. (ար.ած.)1) մեկուսի, մենաւոր, կղզիացած
2) անջատ (կէտ)։
1) mégoussi, ménavor, gueGhziaTsaDz
2) anTchad (guéd)
isolée adj.f. (իգ.ած.)1) մեկուսի, մենաւոր, կղզիացած
2) անջատ (կէտ)։
1) mégoussi, ménavor, gueGhziaTsaDz
2) anTchad (guéd)
isolement n.m. (ար.)1) առանձնութիւն,
2) մեկուսացում,
3) կզիացում։
1) aRanTznoutioun,
2) mégoussaTsoum,
3) gziaTsoum
isolément adv. (մկբ.)1) առանձին, ուրոյն,
2) զատ։
1) aRanTzin, ourouïn,
2) zad
isoler v.tr. (ան.բայ)1) առանձնացնել,
2) մեկուսացնել։
1) aRanTznaTsenél,
2) mégoussaTsenél
isoloir n.m. (ար.)մենարան, առանձնարան (քուէարկութեան)։ménaran, aRanTznaran (kvéargoutian)
israélite adj. (ած.)հրէական։heréagan
Israélite n. (գ.)հրեայ։herïa
issu adj.m. (ար.ած.)1) ծնած,
2) իջած,
3) սերած։
1) DzenaDz,
2) iTchaDz,
3) séraDz
issue adj.f. (իգ.ած.)1) ծնած,
2) իջած,
3) սերած։
1) DzenaDz,
2) iTchaDz,
3) séraDz
issue n.f. (իգ.)1) ելք,
2) ճամբայ,
3) հնարք։
1) yélk,
2) Djampa,
3) henark
isthme n.m. (ար.)պարանոց։baranoTs
Italien n.m. (ար.)իտալացի։idalaTsi
italien adj.m. (ար.ած.)իտալական։idalagan
Italienne n.f. (իգ.)իտալուհի։idalouhi
italienne adj.f. (իգ.ած.)իտալական։idalagan
itinéraire n.m. (ար.)1) ուղեգիծ,
2) ճամբայ։
1) ouGhékiDz,
2) Djampa
ivoire n.m. (ար.)փղոսկր։peGhosgr
ivraie n.f. (իգ.)վնասակար խոտ մը՝ որոմ։venassagar Khod me vorom
ivre adj. (ած.)գինով։kinov
ivresse n.f. (իգ.)գինովութիւն։kinovoutioun
ivrogne adj.m. (ար.ած.)գինեմոլ, խման։kinémol, Kheman
ivrogne n. (գ.)ալքոլամոլ, խման անձ։alkolamol, Kheman anTz
ivrognerie n.f. (իգ.)1) գինովութիւն,
2) գինեմոլութիւն։
1) kinovoutioun,
2) kinémoloutioun