Գործածական նախադասութիւններ

 

711. Հարցում - պատասխան:

Ո՞վ կայ հոն:

Ո՞վ էք դուք:

Ի՞նչ է Ձեր անունը:

Իմ անունս … է:

Ի՞նչ կ'ուզէք:

Ձեզի հետ կ'ուզեմ խօսիլ:

Զեզի ըսելիք ունիմ:

Կը ճանչնա՞ք զիս:

Ձեզ ճանչնալու պատիւը չունիմ:

Ինծի մտիկ ըրէք, խնդրեմ:

Մտիկ կ'ընեմ:

Կր հասկնա՞ք զիս:

Ձեզ չեմ հասկնար:

Ինչո՞ւ չէք պատասխաներ:

Լաւ չլսեցի:

Ի՞նչ ըսել կ'ուզէք:

Ի՞նչ կ'ըսէք:

Այս ի՞նչ է:

Ի՞նչ բանի կր ծառայէ:

Հայերէն կր խօսի՞ք:

Աւելի կը հասկնամ քան թէ կր խօսիմ:

712. Ծառայութիւն մատուցանել:

Որեւէ բանի մր պէտք ունի՞ք:

Ի՞նչ կրնամ ընել Ձեզի համար:

Ի՞նչ կր խնդրէք:

Ի՞նչ կը նախընտրէք։

Խնդրեմ ընդունեցէք, ինծի հաճոյք պատճառելու համար։

713. Խնդրանք:

Ձեզմէ խնդրանք մը ունիմ։

Կ'ուզէ՞ք ծառայութիւն մը մատուցանել ինծի:

Ձեզմէ կրնա՞մ շնորհ մը խնդրել:

Ըրէք ինծի այս շնորհը:

Բարի եղէք, խնդրեմ...

Իսկապէս կը ցաւիմ որ Ձեզ անհանգիստ կ'ընեմ:

Շատ երախտապարտ պիտի ըլլամ:

Կը վախնամ չարաչար գործածել Ձեր ազնուութիւնը:

714. Հաւանիլ:

Այո, անշուշտ։

Պատրաստ եմ Ձեզի ծառայելու:

Բոլորովին յօժար եմ:

Ձեռքէս եկածը պիտի  ընեմ։

Ապահով եղէք որ կրցածս պիտի ընեմ:

Համամիտ եմ (հաւան եմ):

Բոլորովին ինծի վստահեցէք։

Ձեր տրամադրութեան տակ եմ:

715. Մերժում ու չքմեղանք:

Ոչ, անկարելի է այս:

Չեմ կրնար ընդունիլ:

Իրապէս կը ցաւիմ որ Ձեզ մերժեցի:

Ներողամիտ եղէք, կ'աղաչեմ. կրցածս ըրի:

Ինծմէ կախում չունի:

Վստահ եղէք որ ես չեմ յանցաւորը:

Հազար ներողութիւն կը խնդրեմ, Ձեզի չափ ես ալ կը ցաւիմ։

Ուրիշ անգամուան ձգենք:

716. Շնորհակալութիւն յայտնել եւ ընդունիլ:

Շեորհակալ եմ:

Ձեզի շատ երախտապարտ եմ:

Ձեզի հանդէպ շատ երախտապարտ եմ:

Չ'արժեր:

Խնդրեմ, չ'արժեր խօսք ընել  այդ  մասին:

Որախ եմ որ Ձեզի օգտակար եղայ:

717. Խորհուրդ հարցնել, խորհրդակցիլ, խորհուրդ տալ:

Ի՞նչ պիտի ընէիք, եթէ իմ  տեղս ըլլայիք:

Ձեր տեղ՝ ահա թէ ինչ պիտի ընէի:

Ի՞նչ պէտք եմ ընել:

Ի՞նչ խորհուրդ կու տաք ինծի:

Ես ալ չեմ գիտեր. դժուար հարց է:

Ի՞նչ ընելու եմ:

Միայն սա միջոցը կը տեսնեմ:

Կարծեմ թէ իրաւունք ունիք:

Ի՞նչ է Ձեր կարծիքը (գաղափարը):

Ես ալ Ձեր կարծիքէն եմ:

Կեցէ՛ք , միտքս բան մը եկաւ:

Իսկապէս, Ձեր գաղափարը շատ լաւ է:

Կարծեմ, լաւ պիտի ընէիք… :

718. Հաստատել:

Շատ ճիշդ է:

Ատոր ապացոյցը կու տամ Ձեզի:

Պատուոյ խօսք կու տամ Ձեզի:

Ստոյգ է:

Ապահով եմ այդ մասին:

Կրնամ Ձեզ վստահեցնել:

719. Ժխտել:

Սխալ է:

Կը սխալիք:

Ճիշդ չէ:

Չի կրնար ըլլալ:

Չեմ կրնար հաւատալ:

Մեծապէս կը սխալիք:

720. Հաւանականութիւն:

Հաւանական է:

Հնարաւոր է:

Բնական է:

Շատ կարելի է:

Անկարելի չէ:

721. Տարակոյս, զարմանք:

Ի՞նչ։ Իրա՞ւ:

Կը զարմանամ։

Կը տարակուսիմ ատոր վրայ:

Որո՞ւն մտքէն կ'անցնէր:

Չլսուած բան է:

Զարմանքս չեմ կրնար զսպել:

Աքանչելի՜ է:

Շքե՜ղ  է:

Հաճելի՜է:

Չկայ աւելի դիւթիչ բան:

Իսկական գլուխ գործոց մը:

Հրաշալի՜ է:

Շատ գեղեցիկ է:

723. Ուրախութիւն:

Ո՜հ, ի՜նչ երջանկութիւն:

Ուրախ եմ:

Որչա՜փ գոհ եմ:

Ուրախութենէս ընելիքս չեմ գիտեր:

Մեծագոյն հաճոյքը կը պատճառէ ինծի:

Չէք գիտեր, որքա՜ն երջանիկ եմ:

723. Վիշտ:

Մեծ ցաւ կր պասճառէ ինծի:

Շատ տխուր բան է:

Կը տեսնէք որ շատ տխուր եմ:

Սոսկալի կերպով տառապեցայ:

Անմխիթար է:

Ափսո՜ս:

Անդարմանելի կորուստ է:

724. Բարկութիւն, յանդիմանութիւն:

Շատ դժգոհ եմ Ձեզմէ:

Ինչո՞ւ բարկացած էք ինծի դէմ:

Նեղսրտա՞ծ էք ինծմէ:

Սաստիկ բարկացած եմ:

Մի՛ բարկանաք:

Մի՛ ջղայնանաք:

Ի՜նչ չարութիւն:

Զայրացած եմ:

Ահռելի բան է:

Պէտք էիք ամչնալ:

725. Բարեւներ

Բարի լոյս, պարոն:

Բարի երեկոյ, տիկին:

Ինչպէ՞ս  էք:

Ինչպէ՞ս է Ձեր հայրը:

Շաո լաւ է, շնորհակալ եմ:

Իսկ դուք ինչպէ՞ս էք:

Ոչ այնչափ լաւ:

Շատ կը ցաւիմ:

Ի՞նչ կայ, ի՞նչ ունիք;

Ես ալ չեմ գիտեր:

Գիշեր բարի, օրիորդ:

Ցտեսութիւն, տիկիններ ու պարոններ:

726. Տարիքը:

Քանի՞ տարեկան էք:

Տասնհինգ տարեկան եւ երեք ամսական եմ:

Քանի՞ տարեկան է Ձեր եղբայրը:

Եղբայրս ինծմէ շատ աւելի տարիքոտ է - քսանութ  տարե­կան է:

Երկու շաբաթէն՝ քոյրս պիտի րլլայ տասնվեց տարեկան:

Այս տարուայ վերջը մեծ հայրը իննսուն տարեկան պիտի ըլլայ:

727. ժամը:

Ժամը քանի՞ է:

Կարծեմ թէ ժամը մէկն է:

Ոչ, բարեկամ, սխալ էք, ժամը արդէն երկու է, քանի որ հոս եկայ ժամը մէկուկէսին:

Ժամը քանի՞ էր երբ տունէն ելաք:

ժամը տասնմէկը քառորդ անցած էր:

Այդքան կանո՞ւխ. ի՞նչ կ'ընէիք այսքան ատեն:

Այցելութեան գացի մօրաքոյրերէս մէկուն, բայց տասներկուքը քսան անցած ինքնաշարժ մը առի հոս գալու համար:

Ու Ձեր մօրաքրոջ տունէն մինչեւ հոս միայն տաս րոպէ՞ առաւ:

Այո,, կամ, առ առաւելն՝ քառորդ ժամ:

Ե՞րբ տուն դառնալու մտադիր էք:

Ոչ շատ ուշ, որովհտեւ կէս գիշերին պիտի պառկիմ:

Ըստ ժամացոյցիս՝ տասներկուքին հինգ կայ:

Ձեր ժամացոյցր շատ արագ է կամ իմս շատ դանդաղ:

728. Թուականը:

Այսօր ամսուան քանի՞ն է:

Այսօր ամսուան տասն է:

Վստա՞հ էք:

Այո, որոշ գիտեմ, որ կիրակի վեցն էր, երկուշաբթի՝ եօթը, երեքշաբթի՝ ութը, 

չորեքշաբթի՝ ինր, այսօր հինգշաբթի՝ տասն է:

Ուրեմն, այս նամակը եղբօրս ձեռքը պիտի հասնի ամսոյն տասնչորսին կամ տասնհինգին:

Ինչո՞ւ, իր քարտը մէկ օրէն հասած էր:

Ձեր նամակը ուրբաթ կամ շաբաթ պիտի ընդունի:

729. Տարուան եղանակները:

Ո՞ր եղանակը աւելի կը սիրէք:

Հարկաւ գարունը, իսկ դո՞ւք:

Ես կը սիրեմ աշունը, պտուղներուն պատճառով:

Առ հասարակ ձմեռը աւելի լաւ է քան ամառը:

Ձեր կարծիքէն չեմ, յունիս եւ յուլիս ամիսները աւելի հաճելի են քան դեկտեմբեր եւ յունուար:

Օգոստոսի եւ սեպտեմբերի համար ալ ըսելիք ունի՞ս:

Առաջինը կը սիրեմ ջերմուկներուն, իսկ երկրորդը՝ այգեկութքին համար:

Փետրուարն է ամենէն կարճ ամիսը:

Մարտ ու ապրիլ անձրեւի ամիսներ են, իսկ մայիս՝ ծաղիկներու:

730. Օդը:

0դը ի՞նչպէս է։

Պարզ է - կը բացուի - տաք է:

Աւելի լաւ, երէկ գէշ էր օդը:

Կ'անձրեւէ՞:

Այո, սաստիկ կ'անձրեւէ:

Հով կայ։

Հովին ուղղութիւնը փոխուեցաւ:

Երկինքը պայծառ է:

Արեւը կը փայլի։

Շատ պաղ է - տասնհինգ աստիճան զէրոյէն վար. ու գետը սառած է:

Պիտի ձիւնէ:

Կ'որոտայ:

Կը փայլատակէ:

Կարկուտ կը տեղայ:

Արեւմուտքէն մեծ փոթորիկ կը տեսնեմ։

Մշո՞ւշ է:

Այո, եւ արագ կու գայ:

Երկինքը ծածկուած է սեւ ամպերով:

Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).