Լեզուի ու քերականութեան գիրքեր

 

Արսէն Արքեպ. ԱՅՏԸՆԵԱՆ (1825– 1902)
«Քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի», Բ. հրատ., Մխիթարեան տպարան, Վիեննա, 1883, 11 x 17,50 սմ., 266 էջ:
Ա. հրատ. 1866՝ «Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի», Մխիթարեան տպարան, Վիէննա:

Գիրքին գլխաւոր բաժինները
Նախագիտելիք էջ՝ 1-2 (pdf, 1 Mo)
Մասն առաջին: Բառ - կամ մասնանց-բանի կազմութիւն էջ՝ 3-89 (pdf, 5,9 Mo)
Մասն երկրորդ: Խօսք -կամ բառերու համաձայնութիւն էջ՝ 90-166 (pdf, 5,8 Mo)
Ուղղագրութիւն, առոգանութիւն, տաղաչափութիւն էջ՝ 167-208 (pdf, 3,1 Mo)
Յաւելուած: Սկզբունք գրաբար հայերէն լեզուի էջ՝ 209-266 (pdf, 3,9 Mo)

 

 

 

 

 

Դուրեան Եղիշէ Արքեպ.  (1860-1930), Պատրիարք Երուսաղէմի (1921-1929)
«Այբուբէնք հայերէն բանասիրութեան», 14 x 20 սմ, 72 էջ, Տպ. Սրբոց Յակոբեանց, Երուսաղէմ, 1928

Yeghiché Tourian

 

 Գիրքը ամբողջական (pdf, 1,2 Mo)

 

 

 

 

 

 

Ֆրէտէրիք ՖԷՅՏԻ (1908-1991)
«Քերականութիւն արդի արեւմտահայերէն լեզուի», 205 էջ, Մխիթարեան տպարան, Վենետիկ, 1935:
Հեղինակին զաւկին բարեհաճ արտօնութեամբ:

Գիրքին գլխաւոր բաժինները
Սկսբնական էջեր, էջ՝ I-X (pdf, 784 Ko)
Հնչաբանութիւն, էջ՝ 1-20 (pdf, 1,5 Mo)
Գոյական, էջ՝ 21-51 (pdf, 1,9 Mo)
Յօդ, էջ՝ 51-65 (pdf, 1,2 Mo)
Ածական, էջ՝ 66-85 (pdf, 1,4 Mo)
Դերանուն, էջ՝ 86-105 (pdf, 1,4 Mo)
Բայերու կազմութիւնը, էջ՝ 105-148 (pdf, 1,8 Mo)
Բայերու գործածութիւն, էջ՝ 148-181 (pdf, 2,8 Mo)
Անփոփոխականներ, էջ՝ 182-205(pdf, 2,6 Mo)

 

 

Կոգեան Հայր Սահակ (1895-1963)
«Քերականութիւն հայ լեզուի» (Անգլերէն), 383 էջ, Մխիթարեան տպարան, Վիեննա, 1949:
Kogian
Գիրքին գլխաւոր բաժինները
Մատենագիտութիւն+Ցանկ նիւթերու
Պատրաստութիւն (pdf, 1,1 Mo)
Ձեւախօսութիւն (Ա. մաս) (pdf, 3,1 Mo)
Մասնիկ (Բ. մաս) (pdf, 2,7 Mo)
Համաձայնութիւն (Ա. մաս) (pdf, 4,1 Mo)
Համաձայնութիւն (Բ. մաս) (pdf, 1,2 Mo)
Համաձայնութիւն (Գ. մաս)(pdf, 1,7 Mo)

 

 

Եդուարդ Տասնապետեան (1900-1974)
«Քերականութիւն», 264 էջ, Հրատ. Գէորք Մելիտինեցի գրական մրցանակ թիւ 25, Տպ. Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան, Անթիլիաս, 1990:
Հեղինակին իրաւաժառանգներուն բարեհաճ արտօնութեամբ:

 

Գիրքին գլխաւոր բաժինները
Սկսբնական էջեր, էջ՝ 0-22 (pdf, 2,1 Mo)
Ա. մաս. Խօսքի բաղադրիչ տարրերը, էջ՝ 23-112 (pdf, 8,5 Mo)
Բ. Մաս. Քերականական կարգեր, էջ՝ 115-192 (pdf, 7,6 Mo)
Նախադասութեան վերլուծումը, էջ՝  193-233 (pdf, 3,9 Mo)
Իմաստասիրական քերականութիւն, էջ՝  235-360 (pdf, 2,8 Mo) 

Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).